KONKURS

Konkurs 2018/2019 detaljno (pdf)

Na osnovu rešenja broj 451-02-1438/2018-05 od 27.04.2018. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

K O N K U R S

 ZA PRIJEM UČENIKA NA SMEŠTAJ I ISHRANU ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU U DOMU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI

BROJ RASPOLOŽIVIH MESTA     184
 

            PRVI UPISNI ROK   –   od 05. do 17. jula 2018. godine

ZA PREOSTALA SLOBODNA MESTA   –   od 20. do 24. avgusta 2018. godine

ZA OSETLJIVE DRUŠTVENE GRUPE, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli   –   od 20. do 24. avgusta 2018. godine

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika imaju redovni učenici srednjih škola u Republici Srbiji čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, državljani Srbije koji nemaju prebivalište u mestu u kome se nalazi sedište ustanove.

Pravo na prijem u ustanovu za smeštaj i ishranu učenika mogu ostvariti i učenici strani državljani država u okruženju čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Učenici iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj i ishranu pod prethodno navedenim uslovima i primenom blažih kriterijuma.

Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijim, odnosno overenim fotokopijama.

KANDIDATI NA KONKURSU PODNOSE SLEDEĆA DOKUMENTA:

–    prijavu na Konkurs (dobija se prilikom konkurisanja);

–    učenici koji pripadaju osetljivoj društvenoj grupi treba da donesu odgovarajuću dokumentaciju u prvom upisnom roku,

–    uverenje o prihodima po članu porodice od 01.01. do 31.03. tekuće godine, izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde njegov roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište (da prebivalište nije menjano šest meseci pre objavljivanja konkursa);

–    OVERENE FOTOKOPIJE svedočanstava za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole;

–    uverenje o obavljenom završnom ispitu (za učenike prve godine);

–    potvrda o upisu u srednju školu (za učenike prve godine);

–    OVERENA FOTOKOPIJA svedočanstva o završenom prethodnom razredu srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole;

–    diplome i ostale nagrade na takmičenjima u Domu i van njega;

–    dokaz o izrečenoj vaspitno – disciplinskoj meri u prethodnoj školskoj godini (dostavlja Dom učenika);

Učenik prilikom useljenja u ustanovu dostavlja uverenje o opštem zdravstvenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana).

Nepotpune i neblagovremene prijave za Konkurs neće biti razmatrane.

Preliminarna rang lista biće objavljena 18. jula 2018. Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Konačna rang lista biće objavljena 26. jula 2018.