Конкурс 2018-19 архива

Конкурс 2018/2019 детаљно (pdf)

На основу решења број 451-02-1438/2018-05 од 27.04.2018. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА 184

            ПРВИ УПИСНИ РОК   –   од 05. до 17. јула 2018. године

ЗА ПРЕОСТАЛА СЛОБОДНА МЕСТА   –   од 20. до 24. августа 2018. године

ЗA ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ, за оне који нису добили смештај у првој расподели   –   од 20. до 24. августа 2018. године

Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају редовни ученици средњих школа у Републици Србији чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, држављани Србије који немају пребивалиште у месту у коме се налази седиште установе.

Право на пријем у установу за смештај и исхрану ученика могу остварити и ученици страни држављани држава у окружењу чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под претходно наведеним условима и применом блажих критеријума.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијим, односно овереним фотокопијама.

КАНДИДАТИ НА КОНКУРСУ ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

–    пријаву на Конкурс (добија се приликом конкурисања);

–    ученици који припадају осетљивој друштвеној групи треба да донесу одговарајућу документацију у првом уписном року,

–    уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса);

–    ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ сведочанстава за пети, шести, седми и осми разред основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе;

–    уверење о обављеном завршном испиту (за ученике прве године);

–    потврда о упису у средњу школу (за ученике прве године);

–    ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА сведочанства о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе;

–    дипломе и остале награде на такмичењима у Дому и ван њега;

–    доказ о изреченој васпитно – дисциплинској мери у претходној школској години (доставља Дом ученика);

Ученик приликом усељења у установу доставља уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

Непотпуне и неблаговремене пријаве за Конкурс неће бити разматране.

Прелиминарна ранг листа биће објављена 18. јула 2018. Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања. Коначна ранг листа биће објављена 26. јула 2018.