ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА

У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

ЗАКОНИ

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

1) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, број 21/15);

СТРАТЕГИЈА

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

мрежа установа
1) Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 и 106/05);

2) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);

смештај и исхрана
3) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);

кредити и стипендије
4) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);

5) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);

одмор и опоравак
6) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);

евиденција
6) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27. 09.2013.);

простор и опрема (нормативи)
7) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);

стандарди исхране
8) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);

категоризација објеката
9) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);

додела дотација студентским удружењима
10) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);

цена услуга
11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању

инспекцијски и стручно-педагошки надзор
14) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);

16) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) – само за просветног саветника –

17) Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);

18) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10).