ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Законска регулатива (pdf)

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА
У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Закон о ученичком и студентском стандарду ( „Сл. гласник РС“ бр.18/2010, 55/2013, 27/2018 и др. закон и 10/2019);

Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);

Закон о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 91/19);

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. Гласник РС бр. 21/15, 92/20 и 123/22);

Одлуkа о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 и 106/05);

Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);

Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);

Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12 и 80/21);

Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика („Службени гласник РС“ бр. 2/12016);

Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика („Службени гласник РС“ бр. 37/2016);

Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/2019);

Правилник о изменама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“ бр. 36/2019);

Правилник о педагошкој норми васпитача и стручних сарадника психолога и педагога у дому ученика („Службени гласник РС“ бр. 36/2019);

Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“ бр. 36/2019);

Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 36/2019);

Прaвилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“ бр. 46/2019 и 104/20).

Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 87/2019)