Завршни рачун

Биланс прихода и расхода 2019 (pdf)
Биланс стања 2019 (pdf)
Извештај о извршењу буџета 2019 (2019)
Извештај о капиталним издацима и примањим (pdf)
Извештај о новчаним трошковима 2019 (pdf)
Финансијски план за 2020 одину (pdf)
Финансијски план сопствених прихода за 2020. годину (pdf)
Прва измена Финансијеског плана за 2020. годину (pdf)
Информатор о раду  за 2020 (pdf)
Биланс стања 2021 (pdf)
Биланс прихода и расхода 2021 (pdf)
Извештај о капиталним издацима и примањима 2021 (pdf)
Извештај о новчаним токовима 2021 (pdf)
Извештај о извршењу буџета 2021 (pdf)