КУЋНИ РЕД

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ (pdf)

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

 

I

Опште одредбе

Члан  1.

Овим  Правилником регулишу се детаљније права, обавезе и одговорности

ученика на основу Закона о ученичком и студентском стандарду од члана 1. до члана 18. и Статута Дома ученика средњих школа од члана 92. до члана 96.

Права, обавезе и одговорности примењују се за време смештаја (боравка) у Дому,
за улазак других лица у просторије Дома, посете ученицима од стране родитеља или
старатеља, одржавање реда у просторијама, коришћење и уређивање просторија,
дежурства, однос ученика према радницима Дома и друга питања везана за одржавање
реда у Дому.

Члан 2.

Одредбе Правилника односе се на све ученике смештене у Дому и сва друга лица која долазе у Дом.

Са одредбама Правилника васпитачи упознају ученике и родитеље, а дежурни радник сва остала лица која улазе у просторије Дома.

II

Права и дужности ученика у  Дому

 

Члан  3.

Ученици који су смештени у Дому имају следећа права:

   право да користе све објекте за учење и рад под условима утврђеним овим
Правилником и другим општим актима Дома, као и Ученичког
парламента;

   право да организују културно забавни живот у оквирима својих

надлежности, а које нису у супротности са нормама живота и рада у Дому;    право да користе све облике васпитног рада;

   право да од васпитача  тражи помоћ у савладавању школских  обавеза;
   право да слободно изражавају своја мишљења и дају своје предлоге;
   право да активно учествују у раду ученичких организација;
   да за постигнут успех и  рад у секцијама, у складу са законом, статутом и
општим актима Дома буду похваљени (дипломе, књиге,путовања)

Члан  4.

Ученици који су смештени у Дому имају следеће дужности:

   да редовно уче у време које је за то одређено овим Правилником;

   да просторије Дома, опрему и средства користе на начин утврђен овим
Правилником и другим општим актима;

   да користи свој лични лаптоп само у складу са кућним редом Дома;

   да поштује личност васпитача и уважава њихова искуства и напоре у раду
на васпитању ученика и да им пружи помоћ и сарадњу;

   да се не понаша недолично према васпитачима и другим запосленим
радницима Дома, ученицима и  родитељима ученика;

    да не доноси од куће бицикл, ролере, рошуле и слично,  чиме може да

угрози своју личну безбедност;

   не изражава националну и верску нетрпељивост;

   уредно обавештава родитеље о свом учењу и владању;

   ван Дома чува достојанство своје личности, углед Дома и ученика;

   да доследно извршавају одлуке органа управљања и Ученичког

парламента;

   да  редовно похађају наставу у школи;

   да одржавају личну хигијену и хигијену просторија и дворишта Дома;

   да се пристојно  понашају у Дому и негују добре међусобне односе;

   да износ уплате обаве најкасније до 10 -ог у месецу;

   да брижљиво чувају имовину Дома,  уколико направе штету, изврше

новчану надокнаду , уколико се не открије починилац штету надокнађују

сви ученици из собе, крила или сви ученици Дома;

   висину надокнаде за направљену штету у Дому утврђује Комисија за

накнаду штете коју формира директор установе на почетку школске

године;

   да уређују трпезарију према утврђеном распореду;

   да уређују двориште Дома;

   да се строго придржавају Кућног реда Дома, дневног режима Дома и

других општих аката Дома;

    да испуњавају сва решења и одлуке које доноси Педагошко веће Дома,

директор и Управни одбор Дома;

    да обављају друге послове, који су одређени овим Правилником и другим

општим актима Дома.

 

III

 

Понашање ученика у Дому
Члан  5.

За време боравка у Дому ученици су дужни да се придржавају дневног режима у Дому и норми које су утврђене овим Правилником.

 1. Дневни режим

Члан  6.

Дневни режим ученика у Дому је следећи:

 

   устајање у 6 часова за ученике прве смене у школи, у 7 часова за ученике
друге смене у школи, а викендом у 8 часова;

   доручак од 6,15 до 7,45 часова;

   време резервисано за учење од 8 до 11 часова;    слободне активности од 11 до 12 часова;
   ручак од 11,45  до 14,30 часова;

   време резервисано за учење од 15 до 18 часова;    слободне активности од 18 до 21,30 часова;    вечера од 18 до 20 часова;

   прозивка од 22 часова

   гашење светла у Дому до 23 часова

 

Дневни режим Дома се усаглашава са почетком наставе у школи.

 

2.Долажење и напуштање просторија Дома

Члан  7.

Приликом долажења и напуштања просторија Дома, ученик је дужан :

   да се придржава распореда рада;

   да ако закасни, преда домску легитимацију дежурном раднику и да након

тога пође у своју спаваону;

   да се наредног дана јави свом васпитачу и да оправда своје закашњење;

   да за напуштање Дома добије одобрење од васпитача,односно дежурног

васпитача;

   да одговара дисциплински ако је напустио Дом – када то није предвиђено;

   да се према ученику могу применити дисциплинске мере због лошег

владања у школи,граду, као и због слабог успеха у школи( 3 слабе оцене и
више );

 

 1. Ноћни одмор и устајање
  Члан  8.

Ради обезбеђивања ноћног одмора ученици су дужни :

   .да у спаваоницама не разговарају у време предвиђено за ноћни одмор;

   за време ноћног одмора ученици не смеју закључавати собе;

   ученици су дужни да устају у време предвиђено кућним редом;

   личне ствари се чувају у ормарима предвиђеним за те сврхе ;

   уколико дође до нестанка личних ствари(новац, накит, гардероба, обућа и

сл.) одговоран је ученик, а не Дом.

Члан  9.

Ученици се хране у мензи Дома. За време обедовања:

   храна се узима у трпезарији по принципу самопослуживања, по реду који
се формира уз домске легитимације;

   након завршеног доручка,ручка и вечере ученик је дужан да врати
инвентар на шалтер перионице судова;

   није дозвољено узимање хране преко реда, осим у случајевима када то
дозволи васпитач;

   у трпезарији није дозвољена галама, препирка, изазивање и приговарање;    сва обавештења ученици су дужни да затраже од дежурног васпитача, а не
од радника који раде у кухињи;

   примедбе о квалитету хране, брзини услуге персонала у кухињи и слично
нису дозвољене за време деобе оброка;

   примедбе и проблеми се саопштавају дежурном васпитачу;

   ученик је дужан да сто и место које је користио за обедовање остави
чисто;

   ученик је обавезан да одмах након доручка, ручка и вечере напусти
трпезарију;

   није дозвољено изношење хране из трпезарије, осим у оправданим

случајевима када се претходно добије одобрење дежурног васпитача;    забрањено је давање хране ученицима у пижамама,
неумивеним,неочешљаним и томе слично;
   ученицима није дозвољен улаз у кухињу и магацин;

 

 1. Одлажење на наставу и учење
  Члан 10.

Након пријема хране ученици су дужни да пођу у школу на наставу или се

припремају за наставу, придржавајући се следећих правила:

    5 минута пре почетка времена резервисаног за учење – припрема за учење,

ученици морају бити на својим местима за учење са потребним прибором;    у време резервисано за учење није дозвољено тражење обавештења,
гласно довикивање и слично,већ се ученици тихим напуштањем свог
места упућују лицу од кога захтевају објашњења,обавештења и слично;    ред и дисциплину у време резервисано за  учење одржава васпитач;
   учење ван дневног режима и после 22 часа дозвољено је уз претходно
пријављивање и добијање дозволе од   васпитача ;

   напуштање учења у време резервисано за учење није дозвољено, осим
када се за то добије одобрење  васпитача;

   ученик одговара дисциплински када самовољно напусти учење;

   телевизор у медијатеци се користи према посебном програму културног и
спортског живота, осим када је актуелна емисија, уз одобрење васпитача;    забрањено је оштећење инвентара на било који начин, а за прекршиоце се
предузима поступак за наплату штете, као и дисциплински поступак за
намерно изазвана оштећења, који спроводи дисциплинска комисија на
основу Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика;

 1. Пријем посета у Дом
  Члан 11.

Ученика може да посети родитељ, односно старатељ, сваког дана од 08 до

21 час. Ван овог времена посету може да одобри само дежурни васпитач.

Друга лица могу да посете ученике у њихово слободно време и то само у
просторијама одређеним за те сврхе(парк, ученички клуб, фоаје ).
Ради евиденције посета се пријављује дежурном раднику, уз обавезно узимање личне карте или неког другог документа за идентификацију трећих лица, сем родитеља или старатеља ученика који се упућују на групног или дежурног васпитача.

Посете у собама између ученика супротног пола су дозвољене само уз претходно одобрење васпитача

 

 1. Нега оболелог

Члан  12.

Болесном ученику се указује лекарска помоћ у његовој соби или васпитачкој зборници.

Правдање изостанака ученика врши лекар.
Члан 12а.

Ученик коме је препоручено боловање дуже од три дана шаље се кући, или одмах уколико се процени да његово здравствено стање угрожава здравље других
ученика(инфективне болести).

 

 1. Коришћење собе

Члан  13.

Код коришћења соба  ученици су дужни да се придржавају следећих правила:    распоред ученика у собама  врше васпитачи;

 

   собе  су обавезно откључане у време резервисано за учење и ноћног одмора;

   прозори собе се обавезно затварају када се она напушта. За затварање прозора

одговорани су сви станари собе;

   улаз у друге собе је забрањен,осим кад у њој има ученика;

   у собама  је забрањено конзумирање хране (искључиво у трпезарији),  картање,

пушење, конзумирање алкохола;

   забрањено је бацање отпада кроз прозор собе;

   ученици су дужни да отпатке стављају у корпу која је у ту сврху остављена;

   забрањена је употреба решоа,  пегле, грејалице,кувала за кафу;

   забрањено је лежање на креветима у оделу,ципелама,патикама,папучама;

   на крају дневног и ноћног одмора кревети се намештају;

   ученици су дужни да чувају инвентар собе;

   улажење кроз прозор у собе је забрањено;

   одећа ученика у ормару мора бити уредно сложена;

   није дозвољено лепљење  плаката,слика и цртежа на зидовима собе;

   уредност соба свакодневно оцењују васпитачи у складу са захтевима стандарда

HCCP i ISO 9001 : 2008 путем чек листа

    уколико се ученик не понаша у складу са стандардима HCCP i ISO 9001 : 2008 и

уколико на основу евиденције васпитача у чек листама има најмање три минуса у току месеца покрећу се одговарајуће васпитно дисциплинске мере

   ученици најуреднијих соба биће награђени на крају првог, односно, другог

полугодишта

   славине морају бити затворене одмах након употребе;

   собе се чисте сваког дана према распореду који праве станари собе, а  генерално

   једном недељно;

   приликом напуштања своје собе и боравка у заједничким просторијама Дома,

дворишту Дома и ван Дома, ученици морају бити пристојно обучени;

    за одржавање реда и поштовање норми из овог Правилника одговорни су сви

станари собе.

 

 1. Међусобни односи
  Члан 14.

Ученици су дужни да међусобно развијају другарство,уважавање,поштовање
личности другова и другарица на здравим етичким нормама.
Код тешке повреде другарства и међусобних људских односа, између осталог, сматрају се и ове:

   лажно приказивање догађаја , добацивање, обраћање ружним речима, туча,
ометање учења, присвајање имовине других,понижавање личности и слично;    изражавање националне и верске нетрпељивости.

 1. Алкохол и пушење

Члан  15.

Забрањено је уношење и коришћење  алкохола у Дому и ван њега.

Забрањено је пушење у свим просторијама Дома, дворишту Дома и испред улаза у двориште Дома.

Према прекршиоцима норми из става 1. и  овог члана покреће се дисциплински поступак.

 

 1. Културно – забавни живот
  Члан 16.

За организовање културно забавног живота ученика у Дому одговорни су васпитачи и Ученички парламент. Ученички парламент у договору са
васпитачима одговоран је за следеће делатности:

 1. културно-уметничка ( драмска,литерарна,музичка и др.)
 2. друштвена ( забавни програми )
 3. спортске активности(фудбал,одбојка,шах…)
 4. телевизија, радио и домска библиотека.

Сваки  ученик  је  дужан  да  се  према  свом  опредељењу  укључи                                                                                                                              у одговарајуће активности и допринесе припремању и извођењу програма у области културно-уметничког стваралаштва и спортских активности.

Телевизијски програм се прати у слободно време ученика.

 

 1. Коришћење библиотеке и читаонице

Члан  17.

У читаоници  је забрањена галама, бучан разговор, договарање, обавештавање и слично.

Читаоница је намењена за учење и издавање књига.

Издавање књига из библиотеке врши се према распореду истакнутом  на видном месту у библиотеци.

Изгубљене књиге ученици су дужни да надокнаде.

 

 1. Понашање у другим просторијама
  Члан 18.

У време када раде секције и друге слободне активности, ученици су

дужни да се придржавају захтева групе, односно руководиоца секције или његовог заменика.

Ученици који се ни  после опомене не придржавају реда и дисциплине, удаљавају  се са секције.

Ученици се добровољно учлањују у секције.

 

IV

Дежурство у Дому
Члан  19.

У Дому дежурају васпитачи, ноћни дежурни и ученици.
Члан  20.

Дежурство васпитача одређује директор Дома.
Члан 21.

Ученици дежурају у Дому према листи ученика коју састављају васпитачи.

Листа дежурних ученика се истиче на огласној табли, а ученик се

обавештава о његовом дежурству најкасније један дан пре почетка  дежурства.

Приликом одређивања дежурства ученика одређују се и њихови заменици,
који замењују дежурне ученике у случају њихове оправдане одсутности из Дома.
Члан  22.

Дежуран ученик је дужан да тачно у одређено време прими дежурство.
Закашњење или не долажење на дежурство се сматра лакшом повредом норми понашања у Дому.

Заменици су дужни да буду припремни за пријем дежурства.

 

Члан  23.

Ученици дежурају на следећим местима:

 1. дворишту
 2. трпезарији
 3. Дежурни ученик у дворишту
  Члан  24.

   дежурне ученици чисте двориште у периоду између 7 и 8 часова;

   дежурни ученици износе смеће из ходника и из дворишта у контејнер;

 

 1. Дежурни ученик у трпезарији

Члан  25.

   викендом води контролу о реду и дисциплини у трпезарији;

   дежурног ученика за викенд  одређује  васпитач на основу евиденције
останка ученика преко викенда у Дому;

   пријављује ученике дежурном васпитачу уколико се не понашају у складу
са кућним редом;

   сваког дана после вечере чисте трпезарију.
Члан  26.

Ученици су дужни да испуњавају захтеве дежурног васпитача .

Члан  27.

Однос дежурног ученика према радницима Дома мора бити пристојан и учтив.
Свађање, добацивање, иронично исмевање радника сматра се повредом норми понашања у Дому и повлачи дисциплински поступак против починиоца.

V

Одсуствовање и исељавање из Дома
Члан  28.

За одлазак кући на викенд ученик мора да се пријави два дана пре коришћења
викенда. У случају да се ученик разболи у Дому и да је упућен у болницу
одјава се врши истог дана. Ако се пак ученик разболео код своје куће одакле
се упућује у болницу на лечење, одјава се врши писменим путем или
телефоном.

Члан  29.

Као оправдани разлози одјаве сматрају се :    одлазак на викенд;

   одлазак на школски распуст;    на боловање;

   смрт или болест члана породице;

   други разлози о чијој оправданости одлучује васпитач;    позив надлежног органа(војни, судски и слично);

 

Члан  30.

Ученик се може иселити из Дома:

 

 1. a) по сопственој жељи: у том случају мора да своје исељење најави месец дана
  раније, писменим путем у секретаријату Дома. Напуштање Дома је могуће 1-
  ог у месецу.
 2. b) Исељење из Дома из других разлога:
   кад губи статус редовног ученика;

   кад редовно не врши уплату Дома, који су утврђени у Уговору;

   када крши ред у Дому. У том случају ученик има право жалбе Педагошком
већу које доноси коначну одлуку.

с) редовно: кад заврши школску годину.

Приликом исељења детета из Дома, родитељ или старатељ су у обавези да без

обзира на  разлог исељења из Дома поднесу писмени захтев у секретаријату Дома за  раскид Уговора.

 

Члан  31.

Пре исељења из Дома ученик мора :

   да свој одлазак пријави групном васпитачу;
   да преда уредно попуњену листу раздужења
   да измири  све своје обавезе према Дому.

 

VI

Васпитно – дисциплинске  мере и поступак за повреду обавезе ученика
Члан  32.

Због непоштовања Кућног реда Дома (изостајање са часова наставе у школи, у
учењу, неоправданих изостанака, присвајање туђе имовине, не пријављених излазака у
град, спавања ван Дома и других прекршаја), могу се изрећи  следеће васпитне мере:

   Опомена васпитача,

   Укор васпитача;

Опомена и укор се изричу за лакшу повреду обавеза ученика.
Члан  33.

Дисциплинска мера Укор пред искључење из Дома и  Искључење из Дома изриче се за тежу повреду обавеза ученика и то  у следећим случајевима:
   злоупотреба права на смештај;

   злоупотреба права на исхрану;

   уступање права на смештај и исхрану трећем лицу;

   остваривање права на смештај и исхрану на основу исправа са неистинитим
подацима;

   фалсификовање или преправљање јавне исправе на основу које се остварује
право на смештај и исхрану;

   изазивање опасности, оштећења или уништавања имовине Дома или других

ученика и запослених радника, намерно или крајњом непажњом;

   отуђивање имовине Дома, других ученика или запослених у Дому;

   држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих
течности и гасова;

   продаја, понуда, куповина ради продаје, држање, преношење или посредовање у
продаји или куповини или на други начин неовлашћено стављање у промет,

подстрекивање и помагање у употреби супстанци или препарата који су

проглашени за опојне дроге, односно психо-активних супстанци и супстанци које
се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога;
   употреба у Дому  или ван Дома опојних дрога, односно психо-активних
супстанци и алкохола;

   насилничко понашање или изазивање и учествовање у тучи и другим

конфликтима у дому или на јавном месту, којима се угрожава јавни ред и мир;
   подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у
Дому;

   изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање
података у евиденцији коју води Дом;

   понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно
правила понашања у дому.

Са учеником који учини повреду обавезе из овог члана Дом је дужан да појача васпитни рад активностима стручног сарадника, а када је потребно – сарађује са школом у коју је ученик уписан и са одговарајућим установама здравствене, односно социјалне заштите, ради промене понашања ученика.

Члан  34.

Када  ученик изврши тежу повреду обавезе, Дом одмах обавештава родитеља, односно старатеља ученика и укључује га у одговарајући поступак.
Васпитно – дисциплинску меру у првом степену изриче дисциплинска комисија.
Дисциплинску комисију образује директор Дома.

Члан    35.

На одлуку из члана 35, став 2. ученик, његов родитељ, односно старатељ има право жалбе у року од  три дана од дана пријема одлуке.

По жалби на одлуку дисциплинске комисије из става 2. члан 35, одлучује

педагошко веће у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

Жалба на одлуку којом је изречена васпитно-дисциплинска мера искључења ученика из Дома, одлаже извршење одлуке.

Одлука педагошког већа по жалби је коначна.
Члан  36.

Код изрицања педагошке мере узимаће се у обзир следеће:
   редовност похађање наставе;

   однос према ученицима, васпитачима и  запосленима у  Дому;    однос према имовини Дома;

Циљ изрицања васпитно-дисциплинске мере јесте промена понашања
ученика, правилан развој личности и социјализација ученика.
Члан  37.

Васпитно-дисциплинска мера  се изриче ученику за школску годину у којој је учињена повреда обавеза.

Ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавеза –  укор  пред  искључење,  односно  искључење  из  Дома,  приликом конкурисања  у  установе  ученичког  стандарда  за  наредну  школску  годину, умањује се укупан број бодова до 5.

О изреченим васпитно-дисциплинским мерама води се евиденција.

Општим актом Дома ближе се уређују нарочито : начин и рокови за вођење   васпитно-дисциплинског   поступка,   састав   дисциплинске   комисије, односно  комисије  за  накнаду  штете,  мандат,  начин  рада  и  одлучивања  и случајеви изузећа члана комисије.

 

Члан  38.

Због залагања и извршавања задатака и дужности, ученицима се додељују награде и похвале : књиге, школски прибор, наградна путовања.

 

VII

Материјална одговорност
Члан  39.

За инвентар у ученичким собама  материјално се задужује путем реверса васпитач са својом васпитном групом ученика. У случају оштећења било ког дела инвентара, материјално одговара васпитач све док не нађе учиниоца штете. Штету плаћа ученик који је учинио штету или колективно, сви ученици у соби, у једнаким деловима,
уколико се не открије лице које је учинило штету.

Накнада за материјалну штету се одређује у висини тржишне вредности

оштећеног дела инвентара са урачунатим транспортним трошковима и трошковима за уградњу новог односно замењеног дела, односно у висини коју одреди директор Дома. Накнада се уплаћује на жиро-рачун Дома.

Члан  40.

За инвентар са којим су ученици задужени,сваки ученик је лично одговоран о
исправности и евентуалном оштећењу. Инвентар којим је задужен ученик, а није се
раздужио уредно реверсом, ако је оштећен или изгубљен, накнаду плаћа ученик по
тржишној цени.

Члан  41.

Ученици који су починили штету, уплату морају извршити у року од осам дана од дана када је штета почињена, у супротном биће искључен из Дома.

 

V III

Остале одредбе
Члан  42.

Ученици за своје потребе користе телефонску говорницу .
Члан 43.

Опрема и инвентар кухиње се не сме употребљавати за приватне потребе, осим у
хитним случајевима уз одобрење директора Дома или дежурног васпитача.
Члан  44.

Нај строжије се забрањује радницима,ученицима и другим лицима да износе из
Дома инвентар и друга материјална средства која припадају Дому.
Члан  45.

Због изношења разних докумената из Дома, као и других предмета и средстава, потребно је одобрење директора, односно овлашћеног лица.

I X

Прелазне и завршне одредбе
Члан 46.

Инвентар у ученичким собама (кревети, плакари, полице, столови, столице и др…) мора да буде одштампан  за сваку собу и да трајно стоји са унутрашње стране врата како би ученици у сваком тренутку знали са чиме су задужени.

Такође извод  из Правилника о кућном реду Дома који се односи на чување и одржавање инвентара мора бити истакнут у собама ученика.

 

Извод из Правилника из става 2 овог члана који се односи на поглавља о

причињеним штетама и накнадама као и дисциплинским мерама за ученике мора бити истакнут на јавним местима у Дому (ходницима, степеништима, тв сали, ученичком клубу, трпезарији и др…)

Члан  47.

Предлог за измене и допуне овог Правилника може да поднесе:

   Управни одбор на предлог Педагошког већа или директора Дома.

 

Члан  48.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли.

 

На седници Управног одбора  одржаној  25.09.2015.   Правилник о Кућном реду ступио на снагу .

Председник Управног одбора
Милорад Попадић