КУЋНИ РЕД

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ (pdf)

На основу члана 51. Закона о ученичком и студентском стандарду (Сл. гласник РС, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 др. закон и 10/2019) и одредби члана 32. Статута Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици  дел. бр. од  године, Управни одбор на својој седници одржаној дана  26.09.2019. усвојио је :

 

ПРАВИЛНИК

О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

 

 • КУЋНИ РЕД –

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се права и обавезе ученика – корисника услуга Дома ( у даљем тексту: ученика), правила понашања, дисциплинска и материјална одговорност ученика, одговорност родитеља васпитно – дисциплинске мере и правна заштита ученика  Дома ученика средњих школа  у Сремској Митровици (у даљем тексту: Дом ).

Члан 2.

Организацијом рада Дома омогућава се ученику несметано остваривање његових права и  испуњавање обавеза у остваривању права на смештај , исхрану и васпитање.

 

II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И  ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 3.

У Дому су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или не спречавање таквих активности, као и по другим основима утврђених законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Члан 4.

У Дому је забрањено: физичко, психичко, електронско , социјално  насиље; злостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Дома или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Дома.

Под електронским насиљем подразумева се злоупотреба информационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства.

Осим наведених облика,  насиље и злостављање препознаје се и кроз : злоупотребу, сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и ученика и др.

У Дому је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

У установи није дозвољено држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, као и продаја, понуда, куповина ради продаје, држање, преношење или посредовање у продаји или куповини или на други начин неовлашћено стављање у промет, подстрекивање и помагање у употреби супстанци или препарата који су проглашени за опојне дроге, односно психоактивних супстанци и супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога, као и употреба алкохола.

У установи је забрањено страначко и верско организовање и деловање и коришћење простора у те сврхе.

Богослужење и верски обреди могу се обављати у установама само у пригодним приликама, у складу са законом којим се уређује правни положај цркава и верских заједница.

 ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА

Члан 5.

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

1) да на позив установе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

2) за повреду забране из чл. 4. овог Правилника, учињене од стране ученика;

3) за теже повреде обавезе ученика из члана 29.  овог Правилника;

4) да поступа одговорно и уважава препоруке надлежног лекара у вези са лечењем ученика;

5) да поштује правила установе.

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе установи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

 

Установа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву, ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника.

Због повреда забрана из члана 4. Овог Правилника, установа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву, ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника.

 

III          ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права  и обавезе ученика

Члан 6.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о ученичком и студентском стандарду и општим актима Дома.

Сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

 1. квалитетан смештај, исхрану и васпитни рад
 2. уважавање личности;
 3. право да користе све објекте за учење и рад под условима утврђеним овим Правилником и другим општим актима Дома, као и Ученичког парламента;
 4. право да организују културно забавни живот у оквирима својих надлежности, а које нису у супротности са нормама живота и рада у Дому;
 5. право да користе све облике васпитног рада;
 6. право да од васпитача  тражи помоћ у савладавању школских  обавеза;
 7. право да слободно изражавају своја мишљења и дају своје предлоге;
 8. право да активно учествују у раду ученичких организација;
 9. право да за постигнут успех и  рад у секцијама, у складу са законом, статутом и општим актима Дома буду похваљени (дипломе, књиге,путовања)
 10. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 11. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово право на смештај, исхрану и васпитање
 12. остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање Дома према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом и општим актима Дома.

Ученици који су смештени у Дому имају следеће обавезе:

 1. да редовно уче у време које је за то одређено овим Правилником;
 2. да просторије Дома, опрему и средства користе на начин утврђен овим Правилником и другим општим актима;
 3. да поштује личност васпитача и уважава њихова искуства и напоре у раду на васпитању ученика и да им пружи помоћ и сарадњу;
 4. да се не понаша недолично према васпитачима и другим запосленим радницима Дома, ученицима и родитељима ученика;
 5. да не доноси од куће бицикл, ролере, рошуле и слично, чиме може да угрози своју личну безбедност;
 6. не изражава националну и верску нетрпељивост;
 7. уредно обавештава родитеље о свом учењу и владању;
 8. ван Дома чува достојанство своје личности, углед Дома и ученика;
 9. да доследно извршавају одлуке органа управљања и Ученичког парламента;
 10. да редовно похађају наставу у школи;
 11. да одржавају личну хигијену и хигијену просторија и дворишта Дома;
 12. да се пристојно понашају у Дому и негују добре међусобне односе;
 13. да брижљиво чувају имовину Дома, уколико направе штету, изврше новчану надокнаду , уколико се не открије починилац штету надокнађују сви ученици из собе, крила или сви ученици Дома;
 14. висину надокнаде за направљену штету у Дому утврђује Комисија
 15. да уређују трпезарију према утврђеном распореду;
 16. да уређују двориште Дома;
 17. да се строго придржавају Кућног реда Дома, дневног режима Дома и других општих аката Дома;
 18. да испуњавају сва решења и одлуке које доноси Педагошко веће Дома, директор и Управни одбор Дома;
 19. да обављају друге послове, који су одређени овим Правилником и другим општим актима Дома.

Члан 7.

Васпитним радом у установи ученику се обезбеђује развијање интелектуалних и радних способности, очување и унапређење здравља ученика, помоћ у учењу и извршавању школских обавеза, праћење ученикових достигнућа, подстицање социо-емоционалног развоја личности ученика, развијање моралних и естетских вредности ученика и организовање слободног времена ученика.

Члан 8.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Дома у случају повреде права ученика или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у Дому дужан је да пријави директору, односно Управном одбору кршење права ученика.

IV    РАСПОРЕД  ДНЕВНИХ    АКТИВНОСТИ

Члан  9.

Дом задржава право измене у складу са потребама и околностима током школске године.

Дневни режим ученика у Дому је следећи:

 • устајање у 6 часова за ученике прве смене у школи, у 7 часова за ученике друге смене у школи, а викендом у 8 часова;
 • доручак од 6,15 до 7,45 часова;
 • време резервисано за учење од 8 до 11 часова;
 • слободне активности од 11 до 12 часова;
 • ручак од 11,45 до 14,30 часова;
 • време резервисано за учење од 15 до 18 часова;
 • слободне активности од 18 до 21,30 часова;
 • вечера од 18 до 20 часова;
 • прозивка од 22 часова
 • гашење светла у Дому до 23 часова

Дневни режим Дома се усаглашава са почетком наставе у школи.

 Долажење и напуштање просторија Дома

Члан  10.

                        Приликом долажења и напуштања просторија Дома, ученик је дужан :

 • да се придржава дневног режима;
 • да се ако закасни, наредног дана јави групном васпитачу и оправда своје закашњење;
 • да за напуштање Дома добије одобрење од групног васпитача,односно дежурног васпитача;
 • да одговара дисциплински ако је напустио Дом – када то није предвиђено;
 • да се према ученику могу применити дисциплинске мере због лошег владања у школи,граду, као и због слабог успеха у школи( 3 слабе оцене и више );
 • да је прикладно одевен.

Члан  11.

      Ноћни одмор и устајање

                        Ради обезбеђивања ноћног одмора ученици су дужни :

 • .да у собама не разговарају у време предвиђено за ноћни одмор;
 • за време ноћног одмора ученици не смеју закључавати собе;
 • ученици су дужни да устају у време предвиђено кућним редом;
 • личне ствари се чувају у ормарима предвиђеним за те сврхе ;
 • уколико дође до нестанка личних ствари(новац, накит, гардероба, обућа и сл.) одговоран је ученик, а не Дом.

 Члан  12.

Исхрана ученика

Исхрана ученика је одређена нормативима и јеловником Дома.

 • Храна се узима у трпезарији Дома у за то предвиђено време, по принципу самопослуживања, по реду који се формира уз домске легитимације
 • храна се узима у трпезарији по принципу самопослуживања, по реду који се формира уз домске легитимације;
 • након завршеног доручка,ручка и вечере ученик је дужан да врати инвентар на шалтер перионице судова;
 • није дозвољено узимање хране преко реда, осим у случајевима када то дозволи васпитач;
 • у трпезарији није дозвољена галама, препирка, изазивање и приговарање;
 • сва обавештења ученици су дужни да затраже од дежурног васпитача, а не од радника који раде у кухињи;
 • примедбе о квалитету хране, брзини услуге персонала у кухињи и слично нису дозвољене за време деобе оброка;
 • примедбе и проблеми се саопштавају дежурном васпитачу;
 • ученик је дужан да сто и место које је користио за обедовање остави уредно;
 • није дозвољено изношење хране из трпезарије, осим у оправданим случајевима када се претходно добије одобрење дежурног васпитача;
 • ученицима није дозвољен улаз у кухињу и магацин;
 • У трпезарију ученици улазе уредни и пристојно одевени;

Члан  13.

Реализација школских обавеза

 • ученици су дужни да редовно похађају наставу и школску праксу, а уколико из било ког разлога не оде у школу мора да се јави дежурном васпитачу
 • у време резервисано за учење није дозвољено тражење обавештења, гласно довикивање и слично,већ се ученици тихим напуштањем свог места упућују лицу од кога захтевају објашњења,обавештења и слично;
 • ред и дисциплину у време резервисано за учење одржава васпитач;
 • учење ван дневног режима и после 22 часа дозвољено је уз претходно пријављивање и добијање дозволе од васпитача ;
 • напуштање учења у време резервисано за учење није дозвољено, осим када се за то добије одобрење васпитача;
 • учење са учеником који није корисник услуга Дома може да се одвија искључиво у заједничким просторијама уз одобрење дежурног васпитача

 

Члан  14.

 Пријем посета у Дом

 • Ученика може да посети родитељ, односно старатељ, сваког дана од 08 до 21 час. Ван овог времена посету може да одобри само дежурни васпитач.
 • Друга лица могу да посете ученике у њихово слободно време и то само у просторијама одређеним за те сврхе(парк, ученички клуб, фоаје ).
 • Ради евиденције посета се пријављује дежурном раднику, уз обавезно узимање личне карте или неког другог документа за идентификацију
 • Дежурни радник родитеље ученика упућује на групног или дежурног васпитача
 • Посете у собама између ученика супротног пола су дозвољене само уз претходно одобрење васпитача

 

Члан  15.

 Нега оболелог

 • Болестан ученик је дужан да се обрати дежурном васпитачу.
 • Пре одласка на лекарски преглед и по доласку са лекарског прегледа, ученик је дужан да се јави дежурном васпитачу.
 • У хитним случајевима дежурни васпитач или друго одговорно лице, обавезно је да позове хитну помоћ, а уколико служба хитне помоћи није у могућности да дође сам одвезе ученика у здравствену установу
 • Ученик коме је препоручено боловање дуже од три дана шаље се кући, или одмах уколико се процени да његово здравствено стање угрожава здравље других ученика(инфективне болести).
 • У току ноћи, помоћ болесним ученику, обезбеђује дежутни васпитач или ноћни чувар
 • Одсуство болесног ученика из школе правда лекар или родитељ.

Члан  16.

 Коришћење собе

 • распоред ученика у собама  врше васпитачи;
 • собе  су обавезно откључане за  време боравка ученика у соби, а у случају одсуства свих ученика из собе , треба да буду закључане,
 • прозори собе се обавезно затварају када се она напушта. За затварање прозора одговорани су сви станари собе;
 • улаз у друге собе је забрањен,осим кад у њој има ученика;
 • у собама  је забрањено  пушење, конзумирање алкохола и психоактивних супстанци;
 • забрањено је бацање отпада кроз прозор собе, ученици су дужни да отпатке стављају у корпу која је у ту сврху остављена;
 • забрањена је употреба решоа,  пегле, грејалице,кувала за кафу;
 • забрањено је лежање на креветима у оделу,ципелама,патикама,папучама;
 • на крају дневног и ноћног одмора кревети се намештају;
 • ученици су дужни да чувају инвентар собе;
 • улажење кроз прозор у собе је забрањено;
 • одећа ученика у ормару мора бити уредно сложена;
 • није дозвољено лепљење  плаката,слика и цртежа на зидовима собе;
 • уредност соба свакодневно оцењују васпитачи у складу са захтевима стандарда HCCP i ISO 9001 : 2008 путем чек листа
 • уколико се ученик не понаша у складу са стандардима HCCP i ISO 9001 : 2008 и уколико на основу евиденције васпитача у чек листама има најмање три минуса у току месеца покрећу се одговарајуће васпитно дисциплинске мере
 • ученици најуреднијих соба биће награђени на крају првог  полугодишта
 • собе се чисте сваког дана према распореду који праве станари собе, а  генерално

једном недељно;

 • приликом напуштања своје собе и боравка у заједничким просторијама Дома, дворишту Дома и ван Дома, ученици морају бити пристојно обучени;
 • за одржавање реда и поштовање норми из овог Правилника одговорни су сви станари собе.

Члан  17.

Међусобни односи

 • Ученици су дужни да међусобно развијадругарство,уважавање,поштовање личности другова и другарица на здравим етичким нормама.
 • Код тешке повреде другарства и међусобних људских односа сматрају се сви облици дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Члан  18.

Пушење, алкохол и психоактивне супстанце.

 • Забрањено је пушење у свим просторијама Дома, дворишту Дома и испред улаза у двориште Дома.
 • Забрањено је уношење и коришћење алкохола у Дому и ван њега.
 • Забрањено је поседовање и коришћење псхиоактивних супстанци у свим просторијама Дома, дворишту Дома и ван  Дома.

Према прекршиоцима норми из става 1.,2.и 3 овог члана покреће се

дисциплински поступак.

Члан 19

Лична хигијина, хигијена соба и заједничких просторија

 • Лична хигијена је обавеза свих ученика!
 • Ученици морају имати прибор за личну хигијену и морају је обављати редовно.
 • Собе, ствари и намештај се уређују свакодневно у за то предвиђено време и по утврђеном распореду.
 • Ученици су дужни да правилно користе и чувају инвентар, санитарне просторије и уређаје у Дому  и да не остављају неред у заједничким просторијама.
 • Контролу хигијене просторија свакодневно  врши васпитач.

Члан  20.

Културно – забавни живот

            За организовање културно забавног живота у Дому одговорни су васпитачи и ученици.

Ученици преко ученичког парламента, а у договору са васпитачима у своје слободно време добровољно бирају активности предвиђене Програмом рада Дома, или неке друге активности по свом избору:

 1. културно-уметничке ( драмска,литерарна,музичка и др.)
 2. друштвене ( забавни програми )
 3. спортске активности(фудбал,одбојка,шах…)
 4. телевизија, радио и домска библиотека.

Сваки ученик је дужан да се према свом опредељењу укључи у одговарајуће активности и допринесе припремању и извођењу програма у области културно-уметничког стваралаштва и спортских активности.

Телевизијски програм се прати у слободно време ученика.

Члан  21.

Коришћење библиотеке и читаонице

 • У читаоници је забрањена галама, бучан разговор, договарање, обавештавање и слично.
 • Читаоница је намењена за учење и издавање књига.
 • Издавање књига из библиотеке врши се према распореду истакнутом на видном месту у библиотеци.
 • Изгубљене књиге ученици су дужни да надокнаде.

Члан 22.

 Понашање у другим просторијама

 • У време када раде секције и друге слободне активности, ученици су дужни да се придржавају захтева групе, односно руководиоца секције или његовог заменика.
 • Ученици који се ни после опомене не придржавају реда и дисциплине, удаљавају  се са секције.
 • Ученици се добровољно учлањују у секције.

Члан  23.

Дежурство у Дому

 • У Дому дежурају васпитачи, ноћни дежурни и ученици.
 • Дежурство васпитача одређује директор Дома.
 • Ученици дежурају у Дому према листи ученика коју састављају васпитачи.
 • Листа дежурних ученика се истиче на огласној табли, а ученик се обавештава о његовом дежурству најкасније један дан пре почетка дежурства.
 • Дежуран ученик је дужан да тачно у одређено време прими дежурство.
 • Закашњење или не долажење на дежурство се сматра лакшом повредом норми понашања у Дому.

Ученици дежурају на следећим местима:

 1. дворишту и пријавници
 2. трпезарији
 3. Дежурни ученик у дворишту и пријавници
  • дежурне ученици чисте двориште у периоду између 7 и 8 часова;
  • дежурни ученици износе смеће из ходника и из дворишта у контејнер;
  • дежурни ученик дежура у пријавници у периоду од 08 до 11 и 15 до 18 радним данима, а викендом од 09 до 15 према распореду који прави васпитач
 4. Дежурни ученик у трпезарији
 • Сваког дана после вечере чисте трпезарију и износе смеће
 • Ученици су дужни да испуњавају захтеве дежурног васпитача .
 • Однос дежурног ученика према радницима Дома мора бити пристојан и учтив.

Члан  24.

Одсуствовање и исељавање из Дома

 • За одлазак кући на викенд ученик мора да се пријави два дана пре коришћења викенда.
 • У случају да се ученик разболи у Дому и да је упућен у болницу одјава се врши истог дана.
 • Ако се ученик разболео код своје куће одакле се упућује у болницу на лечење, одјава се на основу обавештења родитеља врши писменим путем или телефоном.

            Као оправдани разлози одјаве сматрају се :

 • одлазак ученика на викенд;
 • одлазак ученика у току радне недеље уз обавезно обавештење од стране родитеља
 • одлазак на школски распуст;
 • одлазак на боловање;
 • одлазак због смрти или болести члана породице;
 • други разлози о чијој оправданости одлучује васпитач;
 • позив надлежног органа(војни, судски и слично);

Ученик се може иселити из Дома:

а)по сопственој жељи:

 • у том случају мора да своје исељење најави месец дана раније, писменим путем у секретаријату Дома. Напуштање Дома је могуће 1-ог у месецу.

б)Исељење из Дома из других разлога:

 • када губи статус редовног ученика;
 • кад родитељ редовно не врши уплату Дома, која је утврђена Уговорм;
 • када је ученик искључен из Дома

в) редовно:

 • кад заврши школску годину.

Приликом исељења детета из Дома, родитељ или старатељ су у обавези да без обзира на  разлог исељења из Дома поднесу писмени захтев у секретаријату Дома за  раскид Уговора.

Пре исељења из Дома ученик мора :

 • да свој одлазак пријави групном васпитачу;
 • да преда уредно попуњену листу раздужења
 • да измири све своје обавезе према Дому.

  V ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 25.

Са учеником који учини повреду обавеза из Закона о ученичком и студентском стандарду или овог Правилника, Дом је дужан да уз учешће родитеља, односно, старатеља ученика појача васпитни рад активностима васпитача, педагога, психолога, посебних  тимова, а када је то потребно – сарађује са школом коју ученик похађа и са одговарајућим установама социјалне заштите ради промене понашања ученика.

Члан 26.

Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извршења била  утврђена овим Правилником, а  за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о  ученичком и студентском стандарду.

Члан 27.

Повреде обавезе ученика могу бити лакше и теже.

Члан 28.

Лакше повреде обавеза су:

 • непридржавање одредаба Правила понашања у Дому ( кућног реда);
 • непристојно понашање према ученицима и запосленима Дома као и према гостима Дома;
 • недолично понашање у Дому и домском дворишту;
 • немаран однос према раду, наставним средствима и имовини Дома;
 • несавесно чување књига, списа или података Дома;
 • нарушавање естетског изгледа Дома и домског дворишта;
 • невођење бриге о личној хигијени и уредности, хигијени ђачких соба и заједничких просторија
 • непримерено одевање у Дому;
 • непридржавање одлука директора и Педагошког већа;
 • ометање извођења васпитно обрзовних активности у Дому;
 • пушење у просторијама Дома као и у дворишту Дома;
 • увођење других лица у Дом без одобрења васпитача.

Члан 29.

Теже повреде ученика су: 

 • злоупотреба права на смештај и исхрану;
 • преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје установа, односно исправи, коју издаје друга организација;
 • изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине установе или других ученика и запослених, намерно или крајњом непажњом;
 • отуђивање имовине установе, других ученика или запослених у установи;
 • држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;
 • поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивних супстанци и супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога;
 •  уношење, употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у установи и долажење у установу под дејством свих наведених супстанци;
 • насилничко понашање (физичко, психичко, социјално, сексуално и електронско) или изазивање и учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или на јавном месту, којима се угрожава јавни ред и мир;
 • подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у установи (забрана дискриминације насиља и злостављања у установи, забрана оружја, експлозивних материјала, опојних дрога и алкохола у установи, забрана страначког и верског организовања и деловања у  установи)
 • изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање података у евиденцији коју води установа;
 • понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно правила понашања у установи;
 • неодобрено и непријављено напуштање и одсуствовање из дома ученика.

Члан 30.

Ученик је одговоран ако је способан да схвати значај својих поступака и да тим поступцима управља.

Ученик је одговоран ако повреду учини са умишљајем или из нехата.

Ученик је учинио повреду са умишљајем ако је био свестан повреде и хтео њено извршење или када је био свестан да услед његових поступака може наступити повреда обавеза па је пристао на њено настајање.

Ученик је учинио повреду обавеза из нехата кад је био свестан да до повреде обавезе може доћи али је олако држао да неће доћи или да ће је моћи отклонити или када није био свестан могућности настанка повреде али је према околностима и својим личним својствима морао бити свестан те могућности.

Члан 31.

За повреду обавезе ученику се може изречи васпитно – дисциплинска мера:

 • опомена 
 • укор
 • укор пред искључење и
 • искључење из Дома. 

Опомена и укор се изричу за лакшу повреду обавеза ученика.

Васпитна мера за лакшу повреду обавезе изриче се ученику без вођења васпитно дисциплинског поступка,  у складу са општим актом установе.

За лакшу повреду обавезе ученика обавезно је појачати васпитни рад установе и родитеља.

Члан 32.

За тежу повреду обавезе изричу се мере укор пред искључење и искључење.

Васпитна мера за тежу повреду обавезе изриче се ученику вођењем васпитно – дисциплинског поступка на основу Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

Eвиденцију дисциплинских мера води васпитач Дома кроз дневник васпитног рада, а на основу коначних одлука о њиховом изрицању.

У евиденцију се уноси име и презиме ученика, датум изрицања дисциплинске мере и врста изречена мере.

Члан 33.

За повреду обавеза у стицају може се изрећи само једна дисциплинска мера.

VI МАТЕРИЈАЛНА   ОДГОВОРНОСТ   УЧЕНИКА

Члан 34.

Уочену штету у Дому дежурном васпитачу може пријавити свако лице.

Ученик који у установи проузрокује материјалну штету намерно или крајњом непажњом одговара за штету у складу са законом.

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе установи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Директор Дома именује комисију за накнаду штете учињене од стране ученика. Комисију за накнаду штете чине три члана и то васпитач, као председник комисије и два

члана, шеф финансијске службе и домар.

Комисија за накнаду штете утврђује настале штете и одређује износ за накнаду штете према тржишној вредности ствари, околностима под којима је настала и даје мишљење о евентуалним узроцима штете.

Своје мишљење и предлоге прослеђује дисциплинској комисији.

Дисциплинска комисија утврђује да ли је штета проузрокована случајно или из неких других разлога.

Ако је штета учињена намерно или из крајње непажње дисциплинска комисија изриче адекватну дисциплинску меру уз обавезну наплату штете.

Члан 35.

Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.

Штета настала у заједничким просторијама које користе ученици, а за коју се не зна починилац, сматра се солидарном штетом па се тако и надокнађује.

Члан 36.

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу извештаја комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Дома, односно фирме којој је штета нанета

Ако ученик, односно родитељ или старатељ, одбије да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.

Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома.

Члан 38.

Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о Кућном реду  донете                године

 

Председник Управног одбора _____________________