KUĆNI RED

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU (pdf)

Na osnovu člana 51. Zakona o učeničkom i studentskom standardu (Sl. glasnik RS, br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 dr. zakon i 10/2019) i odredbi člana 32. Statuta Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici  del. br. od  godine, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana  26.09.2019. usvojio je :

 

PRAVILNIK

O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI UČENIKA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI

 

 • KUĆNI RED –

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava i obaveze učenika – korisnika usluga Doma ( u daljem tekstu: učenika), pravila ponašanja, disciplinska i materijalna odgovornost učenika, odgovornost roditelja vaspitno – disciplinske mere i pravna zaštita učenika  Doma učenika srednjih škola  u Sremskoj Mitrovici (u daljem tekstu: Dom ).

Član 2.

Organizacijom rada Doma omogućava se učeniku nesmetano ostvarivanje njegovih prava i  ispunjavanje obaveza u ostvarivanju prava na smeštaj , ishranu i vaspitanje.

 

II ZABRANA DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I  ZANEMARIVANJA

Član 3.

U Domu su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili ne sprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenih zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.

Pod diskriminacijom lica ili grupe lica smatra se svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva.

Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju.

Član 4.

U Domu je zabranjeno: fizičko, psihičko, elektronsko , socijalno  nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje učenika; fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba učenika ili zaposlenih.

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog ili ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti učenika ili zaposlenog.

Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavlja propuštanje Doma ili zaposlenog da obezbedi uslove za pravilan razvoj učenika.

Pod fizičkim nasiljem, smatra se: fizičko kažnjavanje učenika od strane zaposlenih i drugih odraslih osoba; svako ponašanje koje može da dovede do stvarnog ili potencijalnog telesnog povređivanja učenika ili zaposlenog; nasilno ponašanje zaposlenog prema učenicima ili drugim zaposlenim, kao i učenika prema drugim učenicima ili zaposlenim.

Pod psihičkim nasiljem, smatra se ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva učenika ili zaposlenog.

Pod socijalnim nasiljem, smatra se isključivanje učenika iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti Doma.

Pod elektronskim nasiljem podrazumeva se zloupotreba informacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanje dostojanstva.

Osim navedenih oblika,  nasilje i zlostavljanje prepoznaje se i kroz : zloupotrebu, seksualno nasilje, nasilni ekstremizam, trgovinu ljudima, eksploataciju deteta i učenika i dr.

U Domu je zabranjen svaki oblik nasilja i zlostavljanja iz stava 2. ovog člana, od strane učenika, njegovog roditelja, odnosno staratelja ili odraslog, nad nastavnikom, vaspitačem, stručnim saradnikom i drugim zaposlenim.

U ustanovi nije dozvoljeno držanje, nošenje i upotreba oružja, odnosno eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, kao i prodaja, ponuda, kupovina radi prodaje, držanje, prenošenje ili posredovanje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavljanje u promet, podstrekivanje i pomaganje u upotrebi supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge, odnosno psihoaktivnih supstanci i supstanci koje se mogu upotrebiti u nezakonitoj proizvodnji opojnih droga, kao i upotreba alkohola.

U ustanovi je zabranjeno stranačko i versko organizovanje i delovanje i korišćenje prostora u te svrhe.

Bogosluženje i verski obredi mogu se obavljati u ustanovama samo u prigodnim prilikama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih zajednica.

 

ODGOVORNOST RODITELJA

Član 5.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta odgovoran je:

1) da na poziv ustanove uzme aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom;

2) za povredu zabrane iz čl. 4. ovog Pravilnika, učinjene od strane učenika;

3) za teže povrede obaveze učenika iz člana 29.  ovog Pravilnika;

4) da postupa odgovorno i uvažava preporuke nadležnog lekara u vezi sa lečenjem učenika;

5) da poštuje pravila ustanove.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik dužan je da nadoknadi materijalnu štetu koju učenik nanese ustanovi, namerno ili iz krajnje nepažnje, u skladu sa zakonom.

Ustanova podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu, radi utvrđivanja odgovornosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Zbog povreda zabrana iz člana 4. Ovog Pravilnika, ustanova podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu, radi utvrđivanja odgovornosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

III          PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA

Prava  i obaveze učenika

Član 6.

Prava učenika ostvaruju se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i opštim aktima Doma.

Svi zaposleni dužni su da obezbede njihovo ostvarivanje, a naročito pravo na:

 1. kvalitetan smeštaj, ishranu i vaspitni rad
 2. uvažavanje ličnosti;
 3. pravo da koriste sve objekte za učenje i rad pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima Doma, kao i Učeničkog parlamenta;
 4. pravo da organizuju kulturno zabavni život u okvirima svojih nadležnosti, a koje nisu u suprotnosti sa normama života i rada u Domu;
 5. pravo da koriste sve oblike vaspitnog rada;
 6. pravo da od vaspitača  traži pomoć u savladavanju školskih  obaveza;
 7. pravo da slobodno izražavaju svoja mišljenja i daju svoje predloge;
 8. pravo da aktivno učestvuju u radu učeničkih organizacija;
 9. pravo da za postignut uspeh i  rad u sekcijama, u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima Doma budu pohvaljeni (diplome, knjige,putovanja)
 10. zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 11. blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo pravo na smeštaj, ishranu i vaspitanje
 12. ostvarivanje svih prava deteta i učenika, prava na zaštitu i na pravično postupanje Doma prema učeniku i kada povredi obavezu utvrđenu Zakonom i opštim aktima Doma.

Učenici koji su smešteni u Domu imaju sledeće obaveze:

 1. da redovno uče u vreme koje je za to određeno ovim Pravilnikom;
 2. da prostorije Doma, opremu i sredstva koriste na način utvrđen ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima;
 3. da poštuje ličnost vaspitača i uvažava njihova iskustva i napore u radu na vaspitanju učenika i da im pruži pomoć i saradnju;
 4. da se ne ponaša nedolično prema vaspitačima i drugim zaposlenim radnicima Doma, učenicima i roditeljima učenika;
 5. da ne donosi od kuće bicikl, rolere, rošule i slično, čime može da ugrozi svoju ličnu bezbednost;
 6. ne izražava nacionalnu i versku netrpeljivost;
 7. uredno obaveštava roditelje o svom učenju i vladanju;
 8. van Doma čuva dostojanstvo svoje ličnosti, ugled Doma i učenika;
 9. da dosledno izvršavaju odluke organa upravljanja i Učeničkog parlamenta;
 10. da redovno pohađaju nastavu u školi;
 11. da održavaju ličnu higijenu i higijenu prostorija i dvorišta Doma;
 12. da se pristojno ponašaju u Domu i neguju dobre međusobne odnose;
 13. da brižljivo čuvaju imovinu Doma, ukoliko naprave štetu, izvrše novčanu nadoknadu , ukoliko se ne otkrije počinilac štetu nadoknađuju svi učenici iz sobe, krila ili svi učenici Doma;
 14. visinu nadoknade za napravljenu štetu u Domu utvrđuje Komisija
 15. da uređuju trpezariju prema utvrđenom rasporedu;
 16. da uređuju dvorište Doma;
 17. da se strogo pridržavaju Kućnog reda Doma, dnevnog režima Doma i drugih opštih akata Doma;
 18. da ispunjavaju sva rešenja i odluke koje donosi Pedagoško veće Doma, direktor i Upravni odbor Doma;
 19. da obavljaju druge poslove, koji su određeni ovim Pravilnikom i drugim opštim aktima Doma.

Član 7.

Vaspitnim radom u ustanovi učeniku se obezbeđuje razvijanje intelektualnih i radnih sposobnosti, očuvanje i unapređenje zdravlja učenika, pomoć u učenju i izvršavanju školskih obaveza, praćenje učenikovih dostignuća, podsticanje socio-emocionalnog razvoja ličnosti učenika, razvijanje moralnih i estetskih vrednosti učenika i organizovanje slobodnog vremena učenika.

Član 8.

Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj može da podnese prijavu direktoru Doma u slučaju povrede prava učenika ili neprimerenog ponašanja zaposlenih prema učeniku, u roku od 15 dana od dana nastupanja slučaja.

Direktor je dužan da prijavu razmotri i da, uz konsultaciju sa učenikom, njegovim roditeljem, odnosno starateljem i zaposlenim odluči o njoj i preduzme odgovarajuće mere, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Zaposleni u Domu dužan je da prijavi direktoru, odnosno Upravnom odboru kršenje prava učenika.

IV    RASPORED  DNEVNIH    AKTIVNOSTI

Član  9.

Dom zadržava pravo izmene u skladu sa potrebama i okolnostima tokom školske godine.

Dnevni režim učenika u Domu je sledeći:

 • ustajanje u 6 časova za učenike prve smene u školi, u 7 časova za učenike druge smene u školi, a vikendom u 8 časova;
 • doručak od 6,15 do 7,45 časova;
 • vreme rezervisano za učenje od 8 do 11 časova;
 • slobodne aktivnosti od 11 do 12 časova;
 • ručak od 11,45 do 14,30 časova;
 • vreme rezervisano za učenje od 15 do 18 časova;
 • slobodne aktivnosti od 18 do 21,30 časova;
 • večera od 18 do 20 časova;
 • prozivka od 22 časova
 • gašenje svetla u Domu do 23 časova

Dnevni režim Doma se usaglašava sa početkom nastave u školi.

 Dolaženje i napuštanje prostorija Doma

Član  10.

                        Prilikom dolaženja i napuštanja prostorija Doma, učenik je dužan :

 • da se pridržava dnevnog režima;
 • da se ako zakasni, narednog dana javi grupnom vaspitaču i opravda svoje zakašnjenje;
 • da za napuštanje Doma dobije odobrenje od grupnog vaspitača,odnosno dežurnog vaspitača;
 • da odgovara disciplinski ako je napustio Dom – kada to nije predviđeno;
 • da se prema učeniku mogu primeniti disciplinske mere zbog lošeg vladanja u školi,gradu, kao i zbog slabog uspeha u školi( 3 slabe ocene i više );
 • da je prikladno odeven.

Član  11.

      Noćni odmor i ustajanje

Radi obezbeđivanja noćnog odmora učenici su dužni :

 • .da u sobama ne razgovaraju u vreme predviđeno za noćni odmor;
 • za vreme noćnog odmora učenici ne smeju zaključavati sobe;
 • učenici su dužni da ustaju u vreme predviđeno kućnim redom;
 • lične stvari se čuvaju u ormarima predviđenim za te svrhe ;
 • ukoliko dođe do nestanka ličnih stvari(novac, nakit, garderoba, obuća i sl.) odgovoran je učenik, a ne Dom.

 Član  12.

Ishrana učenika    

Ishrana učenika je određena normativima i jelovnikom Doma.

 • Hrana se uzima u trpezariji Doma u za to predviđeno vreme, po principu samoposluživanja, po redu koji se formira uz domske legitimacije
 • hrana se uzima u trpezariji po principu samoposluživanja, po redu koji se formira uz domske legitimacije;
 • nakon završenog doručka,ručka i večere učenik je dužan da vrati inventar na šalter perionice sudova;
 • nije dozvoljeno uzimanje hrane preko reda, osim u slučajevima kada to dozvoli vaspitač;
 • u trpezariji nije dozvoljena galama, prepirka, izazivanje i prigovaranje;
 • sva obaveštenja učenici su dužni da zatraže od dežurnog vaspitača, a ne od radnika koji rade u kuhinji;
 • primedbe o kvalitetu hrane, brzini usluge personala u kuhinji i slično nisu dozvoljene za vreme deobe obroka;
 • primedbe i problemi se saopštavaju dežurnom vaspitaču;
 • učenik je dužan da sto i mesto koje je koristio za obedovanje ostavi uredno;
 • nije dozvoljeno iznošenje hrane iz trpezarije, osim u opravdanim slučajevima kada se prethodno dobije odobrenje dežurnog vaspitača;
 • učenicima nije dozvoljen ulaz u kuhinju i magacin;
 • U trpezariju učenici ulaze uredni i pristojno odeveni;

Član  13.

Realizacija školskih obaveza

 • učenici su dužni da redovno pohađaju nastavu i školsku praksu, a ukoliko iz bilo kog razloga ne ode u školu mora da se javi dežurnom vaspitaču
 • u vreme rezervisano za učenje nije dozvoljeno traženje obaveštenja, glasno dovikivanje i slično,već se učenici tihim napuštanjem svog mesta upućuju licu od koga zahtevaju objašnjenja,obaveštenja i slično;
 • red i disciplinu u vreme rezervisano za učenje održava vaspitač;
 • učenje van dnevnog režima i posle 22 časa dozvoljeno je uz prethodno prijavljivanje i dobijanje dozvole od vaspitača ;
 • napuštanje učenja u vreme rezervisano za učenje nije dozvoljeno, osim kada se za to dobije odobrenje vaspitača;
 • učenje sa učenikom koji nije korisnik usluga Doma može da se odvija isključivo u zajedničkim prostorijama uz odobrenje dežurnog vaspitača

 Član  14.

 Prijem poseta u Dom

 • Učenika može da poseti roditelj, odnosno staratelj, svakog dana od 08 do 21 čas. Van ovog vremena posetu može da odobri samo dežurni vaspitač.
 • Druga lica mogu da posete učenike u njihovo slobodno vreme i to samo u prostorijama određenim za te svrhe(park, učenički klub, foaje ).
 • Radi evidencije poseta se prijavljuje dežurnom radniku, uz obavezno uzimanje lične karte ili nekog drugog dokumenta za identifikaciju
 • Dežurni radnik roditelje učenika upućuje na grupnog ili dežurnog vaspitača
 • Posete u sobama između učenika suprotnog pola su dozvoljene samo uz prethodno odobrenje vaspitača

 Član  15.

 Nega obolelog

 • Bolestan učenik je dužan da se obrati dežurnom vaspitaču.
 • Pre odlaska na lekarski pregled i po dolasku sa lekarskog pregleda, učenik je dužan da se javi dežurnom vaspitaču.
 • U hitnim slučajevima dežurni vaspitač ili drugo odgovorno lice, obavezno je da pozove hitnu pomoć, a ukoliko služba hitne pomoći nije u mogućnosti da dođe sam odveze učenika u zdravstvenu ustanovu
 • Učenik kome je preporučeno bolovanje duže od tri dana šalje se kući, ili odmah ukoliko se proceni da njegovo zdravstveno stanje ugrožava zdravlje drugih učenika(infektivne bolesti).
 • U toku noći, pomoć bolesnim učeniku, obezbeđuje dežutni vaspitač ili noćni čuvar
 • Odsustvo bolesnog učenika iz škole pravda lekar ili roditelj.

Član  16.

 Korišćenje sobe

 • raspored učenika u sobama  vrše vaspitači;
 • sobe  su obavezno otključane za  vreme boravka učenika u sobi, a u slučaju odsustva svih učenika iz sobe , treba da budu zaključane,
 • prozori sobe se obavezno zatvaraju kada se ona napušta. Za zatvaranje prozora odgovorani su svi stanari sobe;
 • ulaz u druge sobe je zabranjen,osim kad u njoj ima učenika;
 • u sobama  je zabranjeno  pušenje, konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci;
 • zabranjeno je bacanje otpada kroz prozor sobe, učenici su dužni da otpatke stavljaju u korpu koja je u tu svrhu ostavljena;
 • zabranjena je upotreba rešoa,  pegle, grejalice,kuvala za kafu;
 • zabranjeno je ležanje na krevetima u odelu,cipelama,patikama,papučama;
 • na kraju dnevnog i noćnog odmora kreveti se nameštaju;
 • učenici su dužni da čuvaju inventar sobe;
 • ulaženje kroz prozor u sobe je zabranjeno;
 • odeća učenika u ormaru mora biti uredno složena;
 • nije dozvoljeno lepljenje  plakata,slika i crteža na zidovima sobe;
 • urednost soba svakodnevno ocenjuju vaspitači u skladu sa zahtevima standarda HCCP i ISO 9001 : 2008 putem ček lista
 • ukoliko se učenik ne ponaša u skladu sa standardima HCCP i ISO 9001 : 2008 i ukoliko na osnovu evidencije vaspitača u ček listama ima najmanje tri minusa u toku meseca pokreću se odgovarajuće vaspitno disciplinske mere
 • učenici najurednijih soba biće nagrađeni na kraju prvog  polugodišta
 • sobe se čiste svakog dana prema rasporedu koji prave stanari sobe, a  generalno jednom nedeljno;
 • prilikom napuštanja svoje sobe i boravka u zajedničkim prostorijama Doma, dvorištu Doma i van Doma, učenici moraju biti pristojno obučeni;
 • za održavanje reda i poštovanje normi iz ovog Pravilnika odgovorni su svi stanari sobe.

Član  17.

Međusobni odnosi

 • Učenici su dužni da međusobno razvijadrugarstvo,uvažavanje,poštovanje ličnosti drugova i drugarica na zdravim etičkim normama.
 • Kod teške povrede drugarstva i međusobnih ljudskih odnosa smatraju se svi oblici diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Član  18.

Pušenje, alkohol i psihoaktivne supstance.

 • Zabranjeno je pušenje u svim prostorijama Doma, dvorištu Doma i ispred ulaza u dvorište Doma.
 • Zabranjeno je unošenje i korišćenje alkohola u Domu i van njega.
 • Zabranjeno je posedovanje i korišćenje pshioaktivnih supstanci u svim prostorijama Doma, dvorištu Doma i van  Doma.

Prema prekršiocima normi iz stava 1.,2.i 3 ovog člana pokreće se

disciplinski postupak.

Član 19

Lična higijina, higijena soba i zajedničkih prostorija

 • Lična higijena je obaveza svih učenika!
 • Učenici moraju imati pribor za ličnu higijenu i moraju je obavljati redovno.
 • Sobe, stvari i nameštaj se uređuju svakodnevno u za to predviđeno vreme i po utvrđenom rasporedu.
 • Učenici su dužni da pravilno koriste i čuvaju inventar, sanitarne prostorije i uređaje u Domu  i da ne ostavljaju nered u zajedničkim prostorijama.
 • Kontrolu higijene prostorija svakodnevno  vrši vaspitač.

Član  20.

Kulturno – zabavni život

            Za organizovanje kulturno zabavnog života u Domu odgovorni su vaspitači i učenici.

Učenici preko učeničkog parlamenta, a u dogovoru sa vaspitačima u svoje slobodno vreme dobrovoljno biraju aktivnosti predviđene Programom rada Doma, ili neke druge aktivnosti po svom izboru:

 1. kulturno-umetničke ( dramska,literarna,muzička i dr.)
 2. društvene ( zabavni programi )
 3. sportske aktivnosti(fudbal,odbojka,šah…)
 4. televizija, radio i domska biblioteka.

Svaki učenik je dužan da se prema svom opredeljenju uključi u odgovarajuće aktivnosti i doprinese pripremanju i izvođenju programa u oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva i sportskih aktivnosti.

Televizijski program se prati u slobodno vreme učenika.

Član  21.

Korišćenje biblioteke i čitaonice

 • U čitaonici je zabranjena galama, bučan razgovor, dogovaranje, obaveštavanje i slično.
 • Čitaonica je namenjena za učenje i izdavanje knjiga.
 • Izdavanje knjiga iz biblioteke vrši se prema rasporedu istaknutom na vidnom mestu u biblioteci.
 • Izgubljene knjige učenici su dužni da nadoknade.

Član 22.

 Ponašanje u drugim prostorijama

 • U vreme kada rade sekcije i druge slobodne aktivnosti, učenici su dužni da se pridržavaju zahteva grupe, odnosno rukovodioca sekcije ili njegovog zamenika.
 • Učenici koji se ni posle opomene ne pridržavaju reda i discipline, udaljavaju  se sa sekcije.
 • Učenici se dobrovoljno učlanjuju u sekcije.

Član  23.

Dežurstvo u Domu

 • U Domu dežuraju vaspitači, noćni dežurni i učenici.
 • Dežurstvo vaspitača određuje direktor Doma.
 • Učenici dežuraju u Domu prema listi učenika koju sastavljaju vaspitači.
 • Lista dežurnih učenika se ističe na oglasnoj tabli, a učenik se obaveštava o njegovom dežurstvu najkasnije jedan dan pre početka dežurstva.
 • Dežuran učenik je dužan da tačno u određeno vreme primi dežurstvo.
 • Zakašnjenje ili ne dolaženje na dežurstvo se smatra lakšom povredom normi ponašanja u Domu.

Učenici dežuraju na sledećim mestima:

 1. dvorištu i prijavnici
 2. trpezariji
 3. Dežurni učenik u dvorištu i prijavnici
  • dežurne učenici čiste dvorište u periodu između 7 i 8 časova;
  • dežurni učenici iznose smeće iz hodnika i iz dvorišta u kontejner;
  • dežurni učenik dežura u prijavnici u periodu od 08 do 11 i 15 do 18 radnim danima, a vikendom od 09 do 15 prema rasporedu koji pravi vaspitač
 4. Dežurni učenik u trpezariji
 • Svakog dana posle večere čiste trpezariju i iznose smeće
 • Učenici su dužni da ispunjavaju zahteve dežurnog vaspitača .
 • Odnos dežurnog učenika prema radnicima Doma mora biti pristojan i učtiv.

Član  24.

Odsustvovanje i iseljavanje iz Doma

 • Za odlazak kući na vikend učenik mora da se prijavi dva dana pre korišćenja vikenda.
 • U slučaju da se učenik razboli u Domu i da je upućen u bolnicu odjava se vrši istog dana.
 • Ako se učenik razboleo kod svoje kuće odakle se upućuje u bolnicu na lečenje, odjava se na osnovu obaveštenja roditelja vrši pismenim putem ili telefonom.

Kao opravdani razlozi odjave smatraju se :

 • odlazak učenika na vikend;
 • odlazak učenika u toku radne nedelje uz obavezno obaveštenje od strane roditelja
 • odlazak na školski raspust;
 • odlazak na bolovanje;
 • odlazak zbog smrti ili bolesti člana porodice;
 • drugi razlozi o čijoj opravdanosti odlučuje vaspitač;
 • poziv nadležnog organa(vojni, sudski i slično);

Učenik se može iseliti iz Doma:

a)po sopstvenoj želji:

 • u tom slučaju mora da svoje iseljenje najavi mesec dana ranije, pismenim putem u sekretarijatu Doma. Napuštanje Doma je moguće 1-og u mesecu.

b)Iseljenje iz Doma iz drugih razloga:

 • kada gubi status redovnog učenika;
 • kad roditelj redovno ne vrši uplatu Doma, koja je utvrđena Ugovorm;
 • kada je učenik isključen iz Doma

v) redovno:

 • kad završi školsku godinu.

Prilikom iseljenja deteta iz Doma, roditelj ili staratelj su u obavezi da bez obzira na  razlog iseljenja iz Doma podnesu pismeni zahtev u sekretarijatu Doma za  raskid Ugovora.

Pre iseljenja iz Doma učenik mora :

 • da svoj odlazak prijavi grupnom vaspitaču;
 • da preda uredno popunjenu listu razduženja
 • da izmiri sve svoje obaveze prema Domu.

  V DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

Član 25.

Sa učenikom koji učini povredu obaveza iz Zakona o učeničkom i studentskom standardu ili ovog Pravilnika, Dom je dužan da uz učešće roditelja, odnosno, staratelja učenika pojača vaspitni rad aktivnostima vaspitača, pedagoga, psihologa, posebnih  timova, a kada je to potrebno – sarađuje sa školom koju učenik pohađa i sa odgovarajućim ustanovama socijalne zaštite radi promene ponašanja učenika.

Član 26.

Učenik može da odgovara samo za lakšu povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila  utvrđena ovim Pravilnikom, a  za težu povredu obaveze, koja je u vreme izvršenja bila propisana Zakonom o  učeničkom i studentskom standardu.

Član 27.

Povrede obaveze učenika mogu biti lakše i teže.

Član 28.

Lakše povrede obaveza su:

 • nepridržavanje odredaba Pravila ponašanja u Domu ( kućnog reda);
 • nepristojno ponašanje prema učenicima i zaposlenima Doma kao i prema gostima Doma;
 • nedolično ponašanje u Domu i domskom dvorištu;
 • nemaran odnos prema radu, nastavnim sredstvima i imovini Doma;
 • nesavesno čuvanje knjiga, spisa ili podataka Doma;
 • narušavanje estetskog izgleda Doma i domskog dvorišta;
 • nevođenje brige o ličnoj higijeni i urednosti, higijeni đačkih soba i zajedničkih prostorija
 • neprimereno odevanje u Domu;
 • nepridržavanje odluka direktora i Pedagoškog veća;
 • ometanje izvođenja vaspitno obrzovnih aktivnosti u Domu;
 • pušenje u prostorijama Doma kao i u dvorištu Doma;
 • uvođenje drugih lica u Dom bez odobrenja vaspitača.

Član 29.

Teže povrede učenika su: 

 • zloupotreba prava na smeštaj i ishranu;
 • prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje ustanova, odnosno ispravi, koju izdaje druga organizacija;
 • izazivanje opasnosti, oštećenje ili uništavanje imovine ustanove ili drugih učenika i zaposlenih, namerno ili krajnjom nepažnjom;
 • otuđivanje imovine ustanove, drugih učenika ili zaposlenih u ustanovi;
 • držanje, nošenje i upotreba oružja, odnosno eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
 • posedovanje, podstrekavanje, pomaganje, davanje drugom učeniku i upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivnih supstanci i supstanci koje se mogu upotrebiti u nezakonitoj proizvodnji opojnih droga;
 •  unošenje, upotreba opojnih droga, odnosno psihoaktivnih supstanci i alkohola u ustanovi i dolaženje u ustanovu pod dejstvom svih navedenih supstanci;
 • nasilničko ponašanje (fizičko, psihičko, socijalno, seksualno i elektronsko) ili izazivanje i učestvovanje u tuči i drugim konfliktima u ustanovi ili na javnom mestu, kojima se ugrožava javni red i mir;
 • podsticanje, organizovanje ili učestvovanje u aktivnostima koje su zabranjene u ustanovi (zabrana diskriminacije nasilja i zlostavljanja u ustanovi, zabrana oružja, eksplozivnih materijala, opojnih droga i alkohola u ustanovi, zabrana stranačkog i verskog organizovanja i delovanja u  ustanovi)
 • iznošenje, oštećenje, uništavanje evidencije ili unošenje i prepravljanje podataka u evidenciji koju vodi ustanova;
 • ponavljanje lakših povreda obaveza i kršenja odredaba kućnog reda, odnosno pravila ponašanja u ustanovi;
 • neodobreno i neprijavljeno napuštanje i odsustvovanje iz doma učenika.

Član 30.

Učenik je odgovoran ako je sposoban da shvati značaj svojih postupaka i da tim postupcima upravlja.

Učenik je odgovoran ako povredu učini sa umišljajem ili iz nehata.

Učenik je učinio povredu sa umišljajem ako je bio svestan povrede i hteo njeno izvršenje ili kada je bio svestan da usled njegovih postupaka može nastupiti povreda obaveza pa je pristao na njeno nastajanje.

Učenik je učinio povredu obaveza iz nehata kad je bio svestan da do povrede obaveze može doći ali je olako držao da neće doći ili da će je moći otkloniti ili kada nije bio svestan mogućnosti nastanka povrede ali je prema okolnostima i svojim ličnim svojstvima morao biti svestan te mogućnosti.

Član 31.

Za povredu obaveze učeniku se može izreči vaspitno – disciplinska mera:

 • opomena 
 • ukor
 • ukor pred isključenje i
 • isključenje iz Doma. 

Opomena i ukor se izriču za lakšu povredu obaveza učenika.

Vaspitna mera za lakšu povredu obaveze izriče se učeniku bez vođenja vaspitno disciplinskog postupka,  u skladu sa opštim aktom ustanove.

Za lakšu povredu obaveze učenika obavezno je pojačati vaspitni rad ustanove i roditelja.

Član 32.

Za težu povredu obaveze izriču se mere ukor pred isključenje i isključenje.

Vaspitna mera za težu povredu obaveze izriče se učeniku vođenjem vaspitno – disciplinskog postupka na osnovu Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika.

Evidenciju disciplinskih mera vodi vaspitač Doma kroz dnevnik vaspitnog rada, a na osnovu konačnih odluka o njihovom izricanju.

U evidenciju se unosi ime i prezime učenika, datum izricanja disciplinske mere i vrsta izrečena mere.

Član 33.

Za povredu obaveza u sticaju može se izreći samo jedna disciplinska mera.

VI MATERIJALNA   ODGOVORNOST   UČENIKA

Član 34.

Uočenu štetu u Domu dežurnom vaspitaču može prijaviti svako lice.

Učenik koji u ustanovi prouzrokuje materijalnu štetu namerno ili krajnjom nepažnjom odgovara za štetu u skladu sa zakonom.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik dužan je da nadoknadi materijalnu štetu koju učenik nanese ustanovi, namerno ili iz krajnje nepažnje, u skladu sa zakonom.

Direktor Doma imenuje komisiju za naknadu štete učinjene od strane učenika. Komisiju za naknadu štete čine tri člana i to vaspitač, kao predsednik komisije i dva

člana, šef finansijske službe i domar.

Komisija za naknadu štete utvrđuje nastale štete i određuje iznos za naknadu štete prema tržišnoj vrednosti stvari, okolnostima pod kojima je nastala i daje mišljenje o eventualnim uzrocima štete.

Svoje mišljenje i predloge prosleđuje disciplinskoj komisiji.

Disciplinska komisija utvrđuje da li je šteta prouzrokovana slučajno ili iz nekih drugih razloga.

Ako je šteta učinjena namerno ili iz krajnje nepažnje disciplinska komisija izriče adekvatnu disciplinsku meru uz obaveznu naplatu štete.

Član 35.

Ako je štetu prouzrokovalo više učenika, utvrđuje se materijalna odgovornost svakog učenika posebno.

Ukoliko se ne može utvrditi udeo svakog učenika u prouzrokovanju štete, smatra se da su svi učenici koji su štetu prouzrokovali namerno ili iz krajnje nepažnje, podjednako odgovorni i štetu nadoknađuju solidarno.

Šteta nastala u zajedničkim prostorijama koje koriste učenici, a za koju se ne zna počinilac, smatra se solidarnom štetom pa se tako i nadoknađuje.

Član 36.

Direktor donosi rešenje o materijalnoj odgovornosti učenika, visini štete i obavezi učenika, odnosno njegovog roditelja ili staratelja da štetu nadoknadi u određenom roku, a na osnovu izveštaja komisije.

Naknada štete uplaćuje se na žiro račun Doma, odnosno firme kojoj je šteta naneta

Ako učenik, odnosno roditelj ili staratelj, odbije da štetu nadoknadi, naplata se može tražiti putem suda.

Direktor može da odluči da učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj bude delimično ili u celini oslobođen nadoknade štete u slučaju kad bi nadoknada dovela učenika i njegovu porodicu u tešku materijalnu situaciju.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma.

Član 38.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o Kućnom redu  donete                godine

 

Predsednik Upravnog odbora _____________________