KUĆNI RED

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU (pdf)

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI

 

I

Opšte odredbe

Član  1.

Ovim  Pravilnikom regulišu se detaljnije prava, obaveze i odgovornosti

učenika na osnovu Zakona o učeničkom i studentskom standardu od člana 1. do člana 18. i Statuta Doma učenika srednjih škola od člana 92. do člana 96.

Prava, obaveze i odgovornosti primenjuju se za vreme smeštaja (boravka) u Domu,
za ulazak drugih lica u prostorije Doma, posete učenicima od strane roditelja ili
staratelja, održavanje reda u prostorijama, korišćenje i uređivanje prostorija,
dežurstva, odnos učenika prema radnicima Doma i druga pitanja vezana za održavanje
reda u Domu.

Član 2.

Odredbe Pravilnika odnose se na sve učenike smeštene u Domu i sva druga lica koja dolaze u Dom.

Sa odredbama Pravilnika vaspitači upoznaju učenike i roditelje, a dežurni radnik sva ostala lica koja ulaze u prostorije Doma.

II

Prava i dužnosti učenika u  Domu

 

Član  3.

Učenici koji su smešteni u Domu imaju sledeća prava:

   pravo da koriste sve objekte za učenje i rad pod uslovima utvrđenim ovim
Pravilnikom i drugim opštim aktima Doma, kao i Učeničkog
parlamenta;

   pravo da organizuju kulturno zabavni život u okvirima svojih

nadležnosti, a koje nisu u suprotnosti sa normama života i rada u Domu;    pravo da koriste sve oblike vaspitnog rada;

   pravo da od vaspitača  traži pomoć u savladavanju školskih  obaveza;
   pravo da slobodno izražavaju svoja mišljenja i daju svoje predloge;
   pravo da aktivno učestvuju u radu učeničkih organizacija;
   da za postignut uspeh i  rad u sekcijama, u skladu sa zakonom, statutom i
opštim aktima Doma budu pohvaljeni (diplome, knjige,putovanja)

Član  4.

Učenici koji su smešteni u Domu imaju sledeće dužnosti:

   da redovno uče u vreme koje je za to određeno ovim Pravilnikom;

   da prostorije Doma, opremu i sredstva koriste na način utvrđen ovim
Pravilnikom i drugim opštim aktima;

   da koristi svoj lični laptop samo u skladu sa kućnim redom Doma;

   da poštuje ličnost vaspitača i uvažava njihova iskustva i napore u radu
na vaspitanju učenika i da im pruži pomoć i saradnju;

   da se ne ponaša nedolično prema vaspitačima i drugim zaposlenim
radnicima Doma, učenicima i  roditeljima učenika;

    da ne donosi od kuće bicikl, rolere, rošule i slično,  čime može da

ugrozi svoju ličnu bezbednost;

   ne izražava nacionalnu i versku netrpeljivost;

   uredno obaveštava roditelje o svom učenju i vladanju;

   van Doma čuva dostojanstvo svoje ličnosti, ugled Doma i učenika;

   da dosledno izvršavaju odluke organa upravljanja i Učeničkog

parlamenta;

   da  redovno pohađaju nastavu u školi;

   da održavaju ličnu higijenu i higijenu prostorija i dvorišta Doma;

   da se pristojno  ponašaju u Domu i neguju dobre međusobne odnose;

   da iznos uplate obave najkasnije do 10 -og u mesecu;

   da brižljivo čuvaju imovinu Doma,  ukoliko naprave štetu, izvrše

novčanu nadoknadu , ukoliko se ne otkrije počinilac štetu nadoknađuju

svi učenici iz sobe, krila ili svi učenici Doma;

   visinu nadoknade za napravljenu štetu u Domu utvrđuje Komisija za

naknadu štete koju formira direktor ustanove na početku školske

godine;

   da uređuju trpezariju prema utvrđenom rasporedu;

   da uređuju dvorište Doma;

   da se strogo pridržavaju Kućnog reda Doma, dnevnog režima Doma i

drugih opštih akata Doma;

    da ispunjavaju sva rešenja i odluke koje donosi Pedagoško veće Doma,

direktor i Upravni odbor Doma;

    da obavljaju druge poslove, koji su određeni ovim Pravilnikom i drugim

opštim aktima Doma.

 

III

 

Ponašanje učenika u Domu
Član  5.

Za vreme boravka u Domu učenici su dužni da se pridržavaju dnevnog režima u Domu i normi koje su utvrđene ovim Pravilnikom.

 1. Dnevni režim

Član  6.

Dnevni režim učenika u Domu je sledeći:

 

   ustajanje u 6 časova za učenike prve smene u školi, u 7 časova za učenike
druge smene u školi, a vikendom u 8 časova;

   doručak od 6,15 do 7,45 časova;

   vreme rezervisano za učenje od 8 do 11 časova;    slobodne aktivnosti od 11 do 12 časova;
   ručak od 11,45  do 14,30 časova;

   vreme rezervisano za učenje od 15 do 18 časova;    slobodne aktivnosti od 18 do 21,30 časova;    večera od 18 do 20 časova;

   prozivka od 22 časova

   gašenje svetla u Domu do 23 časova

 

Dnevni režim Doma se usaglašava sa početkom nastave u školi.

 

2.Dolaženje i napuštanje prostorija Doma

Član  7.

Prilikom dolaženja i napuštanja prostorija Doma, učenik je dužan :

   da se pridržava rasporeda rada;

   da ako zakasni, preda domsku legitimaciju dežurnom radniku i da nakon

toga pođe u svoju spavaonu;

   da se narednog dana javi svom vaspitaču i da opravda svoje zakašnjenje;

   da za napuštanje Doma dobije odobrenje od vaspitača,odnosno dežurnog

vaspitača;

   da odgovara disciplinski ako je napustio Dom – kada to nije predviđeno;

   da se prema učeniku mogu primeniti disciplinske mere zbog lošeg

vladanja u školi,gradu, kao i zbog slabog uspeha u školi( 3 slabe ocene i
više );

 

 1. Noćni odmor i ustajanje
  Član  8.

Radi obezbeđivanja noćnog odmora učenici su dužni :

   .da u spavaonicama ne razgovaraju u vreme predviđeno za noćni odmor;

   za vreme noćnog odmora učenici ne smeju zaključavati sobe;

   učenici su dužni da ustaju u vreme predviđeno kućnim redom;

   lične stvari se čuvaju u ormarima predviđenim za te svrhe ;

   ukoliko dođe do nestanka ličnih stvari(novac, nakit, garderoba, obuća i

sl.) odgovoran je učenik, a ne Dom.

Član  9.

Učenici se hrane u menzi Doma. Za vreme obedovanja:

   hrana se uzima u trpezariji po principu samoposluživanja, po redu koji
se formira uz domske legitimacije;

   nakon završenog doručka,ručka i večere učenik je dužan da vrati
inventar na šalter perionice sudova;

   nije dozvoljeno uzimanje hrane preko reda, osim u slučajevima kada to
dozvoli vaspitač;

   u trpezariji nije dozvoljena galama, prepirka, izazivanje i prigovaranje;    sva obaveštenja učenici su dužni da zatraže od dežurnog vaspitača, a ne
od radnika koji rade u kuhinji;

   primedbe o kvalitetu hrane, brzini usluge personala u kuhinji i slično
nisu dozvoljene za vreme deobe obroka;

   primedbe i problemi se saopštavaju dežurnom vaspitaču;

   učenik je dužan da sto i mesto koje je koristio za obedovanje ostavi
čisto;

   učenik je obavezan da odmah nakon doručka, ručka i večere napusti
trpezariju;

   nije dozvoljeno iznošenje hrane iz trpezarije, osim u opravdanim

slučajevima kada se prethodno dobije odobrenje dežurnog vaspitača;    zabranjeno je davanje hrane učenicima u pižamama,
neumivenim,neočešljanim i tome slično;
   učenicima nije dozvoljen ulaz u kuhinju i magacin;

 

 1. Odlaženje na nastavu i učenje
  Član 10.

Nakon prijema hrane učenici su dužni da pođu u školu na nastavu ili se

pripremaju za nastavu, pridržavajući se sledećih pravila:

    5 minuta pre početka vremena rezervisanog za učenje – priprema za učenje,

učenici moraju biti na svojim mestima za učenje sa potrebnim priborom;    u vreme rezervisano za učenje nije dozvoljeno traženje obaveštenja,
glasno dovikivanje i slično,već se učenici tihim napuštanjem svog
mesta upućuju licu od koga zahtevaju objašnjenja,obaveštenja i slično;    red i disciplinu u vreme rezervisano za  učenje održava vaspitač;
   učenje van dnevnog režima i posle 22 časa dozvoljeno je uz prethodno
prijavljivanje i dobijanje dozvole od   vaspitača ;

   napuštanje učenja u vreme rezervisano za učenje nije dozvoljeno, osim
kada se za to dobije odobrenje  vaspitača;

   učenik odgovara disciplinski kada samovoljno napusti učenje;

   televizor u medijateci se koristi prema posebnom programu kulturnog i
sportskog života, osim kada je aktuelna emisija, uz odobrenje vaspitača;    zabranjeno je oštećenje inventara na bilo koji način, a za prekršioce se
preduzima postupak za naplatu štete, kao i disciplinski postupak za
namerno izazvana oštećenja, koji sprovodi disciplinska komisija na
osnovu Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
učenika;

 1. Prijem poseta u Dom
  Član 11.

Učenika može da poseti roditelj, odnosno staratelj, svakog dana od 08 do

21 čas. Van ovog vremena posetu može da odobri samo dežurni vaspitač.

Druga lica mogu da posete učenike u njihovo slobodno vreme i to samo u
prostorijama određenim za te svrhe(park, učenički klub, foaje ).
Radi evidencije poseta se prijavljuje dežurnom radniku, uz obavezno uzimanje lične karte ili nekog drugog dokumenta za identifikaciju trećih lica, sem roditelja ili staratelja učenika koji se upućuju na grupnog ili dežurnog vaspitača.

Posete u sobama između učenika suprotnog pola su dozvoljene samo uz prethodno odobrenje vaspitača

 

 1. Nega obolelog

Član  12.

Bolesnom učeniku se ukazuje lekarska pomoć u njegovoj sobi ili vaspitačkoj zbornici.

Pravdanje izostanaka učenika vrši lekar.
Član 12a.

Učenik kome je preporučeno bolovanje duže od tri dana šalje se kući, ili odmah ukoliko se proceni da njegovo zdravstveno stanje ugrožava zdravlje drugih
učenika(infektivne bolesti).

 

 1. Korišćenje sobe

Član  13.

Kod korišćenja soba  učenici su dužni da se pridržavaju sledećih pravila:    raspored učenika u sobama  vrše vaspitači;

 

   sobe  su obavezno otključane u vreme rezervisano za učenje i noćnog odmora;

   prozori sobe se obavezno zatvaraju kada se ona napušta. Za zatvaranje prozora

odgovorani su svi stanari sobe;

   ulaz u druge sobe je zabranjen,osim kad u njoj ima učenika;

   u sobama  je zabranjeno konzumiranje hrane (isključivo u trpezariji),  kartanje,

pušenje, konzumiranje alkohola;

   zabranjeno je bacanje otpada kroz prozor sobe;

   učenici su dužni da otpatke stavljaju u korpu koja je u tu svrhu ostavljena;

   zabranjena je upotreba rešoa,  pegle, grejalice,kuvala za kafu;

   zabranjeno je ležanje na krevetima u odelu,cipelama,patikama,papučama;

   na kraju dnevnog i noćnog odmora kreveti se nameštaju;

   učenici su dužni da čuvaju inventar sobe;

   ulaženje kroz prozor u sobe je zabranjeno;

   odeća učenika u ormaru mora biti uredno složena;

   nije dozvoljeno lepljenje  plakata,slika i crteža na zidovima sobe;

   urednost soba svakodnevno ocenjuju vaspitači u skladu sa zahtevima standarda

HCCP i ISO 9001 : 2008 putem ček lista

    ukoliko se učenik ne ponaša u skladu sa standardima HCCP i ISO 9001 : 2008 i

ukoliko na osnovu evidencije vaspitača u ček listama ima najmanje tri minusa u toku meseca pokreću se odgovarajuće vaspitno disciplinske mere

   učenici najurednijih soba biće nagrađeni na kraju prvog, odnosno, drugog

polugodišta

   slavine moraju biti zatvorene odmah nakon upotrebe;

   sobe se čiste svakog dana prema rasporedu koji prave stanari sobe, a  generalno

   jednom nedeljno;

   prilikom napuštanja svoje sobe i boravka u zajedničkim prostorijama Doma,

dvorištu Doma i van Doma, učenici moraju biti pristojno obučeni;

    za održavanje reda i poštovanje normi iz ovog Pravilnika odgovorni su svi

stanari sobe.

 

 1. Međusobni odnosi
  Član 14.

Učenici su dužni da međusobno razvijaju drugarstvo,uvažavanje,poštovanje
ličnosti drugova i drugarica na zdravim etičkim normama.
Kod teške povrede drugarstva i međusobnih ljudskih odnosa, između ostalog, smatraju se i ove:

   lažno prikazivanje događaja , dobacivanje, obraćanje ružnim rečima, tuča,
ometanje učenja, prisvajanje imovine drugih,ponižavanje ličnosti i slično;    izražavanje nacionalne i verske netrpeljivosti.

 1. Alkohol i pušenje

Član  15.

Zabranjeno je unošenje i korišćenje  alkohola u Domu i van njega.

Zabranjeno je pušenje u svim prostorijama Doma, dvorištu Doma i ispred ulaza u dvorište Doma.

Prema prekršiocima normi iz stava 1. i  ovog člana pokreće se disciplinski postupak.

 

 1. Kulturno – zabavni život
  Član 16.

Za organizovanje kulturno zabavnog života učenika u Domu odgovorni su vaspitači i Učenički parlament. Učenički parlament u dogovoru sa
vaspitačima odgovoran je za sledeće delatnosti:

 1. kulturno-umetnička ( dramska,literarna,muzička i dr.)
 2. društvena ( zabavni programi )
 3. sportske aktivnosti(fudbal,odbojka,šah…)
 4. televizija, radio i domska biblioteka.

Svaki  učenik  je  dužan  da  se  prema  svom  opredeljenju  uključi                                                                                                                              u odgovarajuće aktivnosti i doprinese pripremanju i izvođenju programa u oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva i sportskih aktivnosti.

Televizijski program se prati u slobodno vreme učenika.

 

 1. Korišćenje biblioteke i čitaonice

Član  17.

U čitaonici  je zabranjena galama, bučan razgovor, dogovaranje, obaveštavanje i slično.

Čitaonica je namenjena za učenje i izdavanje knjiga.

Izdavanje knjiga iz biblioteke vrši se prema rasporedu istaknutom  na vidnom mestu u biblioteci.

Izgubljene knjige učenici su dužni da nadoknade.

 

 1. Ponašanje u drugim prostorijama
  Član 18.

U vreme kada rade sekcije i druge slobodne aktivnosti, učenici su

dužni da se pridržavaju zahteva grupe, odnosno rukovodioca sekcije ili njegovog zamenika.

Učenici koji se ni  posle opomene ne pridržavaju reda i discipline, udaljavaju  se sa sekcije.

Učenici se dobrovoljno učlanjuju u sekcije.

 

IV

Dežurstvo u Domu
Član  19.

U Domu dežuraju vaspitači, noćni dežurni i učenici.
Član  20.

Dežurstvo vaspitača određuje direktor Doma.
Član 21.

Učenici dežuraju u Domu prema listi učenika koju sastavljaju vaspitači.

Lista dežurnih učenika se ističe na oglasnoj tabli, a učenik se

obaveštava o njegovom dežurstvu najkasnije jedan dan pre početka  dežurstva.

Prilikom određivanja dežurstva učenika određuju se i njihovi zamenici,
koji zamenjuju dežurne učenike u slučaju njihove opravdane odsutnosti iz Doma.
Član  22.

Dežuran učenik je dužan da tačno u određeno vreme primi dežurstvo.
Zakašnjenje ili ne dolaženje na dežurstvo se smatra lakšom povredom normi ponašanja u Domu.

Zamenici su dužni da budu pripremni za prijem dežurstva.

 

Član  23.

Učenici dežuraju na sledećim mestima:

 1. dvorištu
 2. trpezariji
 3. Dežurni učenik u dvorištu
  Član  24.

   dežurne učenici čiste dvorište u periodu između 7 i 8 časova;

   dežurni učenici iznose smeće iz hodnika i iz dvorišta u kontejner;

 

 1. Dežurni učenik u trpezariji

Član  25.

   vikendom vodi kontrolu o redu i disciplini u trpezariji;

   dežurnog učenika za vikend  određuje  vaspitač na osnovu evidencije
ostanka učenika preko vikenda u Domu;

   prijavljuje učenike dežurnom vaspitaču ukoliko se ne ponašaju u skladu
sa kućnim redom;

   svakog dana posle večere čiste trpezariju.
Član  26.

Učenici su dužni da ispunjavaju zahteve dežurnog vaspitača .

Član  27.

Odnos dežurnog učenika prema radnicima Doma mora biti pristojan i učtiv.
Svađanje, dobacivanje, ironično ismevanje radnika smatra se povredom normi ponašanja u Domu i povlači disciplinski postupak protiv počinioca.

V

Odsustvovanje i iseljavanje iz Doma
Član  28.

Za odlazak kući na vikend učenik mora da se prijavi dva dana pre korišćenja
vikenda. U slučaju da se učenik razboli u Domu i da je upućen u bolnicu
odjava se vrši istog dana. Ako se pak učenik razboleo kod svoje kuće odakle
se upućuje u bolnicu na lečenje, odjava se vrši pismenim putem ili
telefonom.

Član  29.

Kao opravdani razlozi odjave smatraju se :    odlazak na vikend;

   odlazak na školski raspust;    na bolovanje;

   smrt ili bolest člana porodice;

   drugi razlozi o čijoj opravdanosti odlučuje vaspitač;    poziv nadležnog organa(vojni, sudski i slično);

 

Član  30.

Učenik se može iseliti iz Doma:

 

 1. a) po sopstvenoj želji: u tom slučaju mora da svoje iseljenje najavi mesec dana
  ranije, pismenim putem u sekretarijatu Doma. Napuštanje Doma je moguće 1-
  og u mesecu.
 2. b) Iseljenje iz Doma iz drugih razloga:
   kad gubi status redovnog učenika;

   kad redovno ne vrši uplatu Doma, koji su utvrđeni u Ugovoru;

   kada krši red u Domu. U tom slučaju učenik ima pravo žalbe Pedagoškom
veću koje donosi konačnu odluku.

s) redovno: kad završi školsku godinu.

Prilikom iseljenja deteta iz Doma, roditelj ili staratelj su u obavezi da bez

obzira na  razlog iseljenja iz Doma podnesu pismeni zahtev u sekretarijatu Doma za  raskid Ugovora.

 

Član  31.

Pre iseljenja iz Doma učenik mora :

   da svoj odlazak prijavi grupnom vaspitaču;
   da preda uredno popunjenu listu razduženja
   da izmiri  sve svoje obaveze prema Domu.

 

VI

Vaspitno – disciplinske  mere i postupak za povredu obaveze učenika
Član  32.

Zbog nepoštovanja Kućnog reda Doma (izostajanje sa časova nastave u školi, u
učenju, neopravdanih izostanaka, prisvajanje tuđe imovine, ne prijavljenih izlazaka u
grad, spavanja van Doma i drugih prekršaja), mogu se izreći  sledeće vaspitne mere:

   Opomena vaspitača,

   Ukor vaspitača;

Opomena i ukor se izriču za lakšu povredu obaveza učenika.
Član  33.

Disciplinska mera Ukor pred isključenje iz Doma i  Isključenje iz Doma izriče se za težu povredu obaveza učenika i to  u sledećim slučajevima:
   zloupotreba prava na smeštaj;

   zloupotreba prava na ishranu;

   ustupanje prava na smeštaj i ishranu trećem licu;

   ostvarivanje prava na smeštaj i ishranu na osnovu isprava sa neistinitim
podacima;

   falsifikovanje ili prepravljanje javne isprave na osnovu koje se ostvaruje
pravo na smeštaj i ishranu;

   izazivanje opasnosti, oštećenja ili uništavanja imovine Doma ili drugih

učenika i zaposlenih radnika, namerno ili krajnjom nepažnjom;

   otuđivanje imovine Doma, drugih učenika ili zaposlenih u Domu;

   držanje, nošenje i upotreba oružja, odnosno eksplozivnih materija, zapaljivih
tečnosti i gasova;

   prodaja, ponuda, kupovina radi prodaje, držanje, prenošenje ili posredovanje u
prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavljanje u promet,

podstrekivanje i pomaganje u upotrebi supstanci ili preparata koji su

proglašeni za opojne droge, odnosno psiho-aktivnih supstanci i supstanci koje
se mogu upotrebiti u nezakonitoj proizvodnji opojnih droga;
   upotreba u Domu  ili van Doma opojnih droga, odnosno psiho-aktivnih
supstanci i alkohola;

   nasilničko ponašanje ili izazivanje i učestvovanje u tuči i drugim

konfliktima u domu ili na javnom mestu, kojima se ugrožava javni red i mir;
   podsticanje, organizovanje ili učestvovanje u aktivnostima koje su zabranjene u
Domu;

   iznošenje, oštećenje, uništavanje evidencije ili unošenje i prepravljanje
podataka u evidenciji koju vodi Dom;

   ponavljanje lakših povreda obaveza i kršenja odredaba kućnog reda, odnosno
pravila ponašanja u domu.

Sa učenikom koji učini povredu obaveze iz ovog člana Dom je dužan da pojača vaspitni rad aktivnostima stručnog saradnika, a kada je potrebno – sarađuje sa školom u koju je učenik upisan i sa odgovarajućim ustanovama zdravstvene, odnosno socijalne zaštite, radi promene ponašanja učenika.

Član  34.

Kada  učenik izvrši težu povredu obaveze, Dom odmah obaveštava roditelja, odnosno staratelja učenika i uključuje ga u odgovarajući postupak.
Vaspitno – disciplinsku meru u prvom stepenu izriče disciplinska komisija.
Disciplinsku komisiju obrazuje direktor Doma.

Član    35.

Na odluku iz člana 35, stav 2. učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo žalbe u roku od  tri dana od dana prijema odluke.

Po žalbi na odluku disciplinske komisije iz stava 2. član 35, odlučuje

pedagoško veće u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Žalba na odluku kojom je izrečena vaspitno-disciplinska mera isključenja učenika iz Doma, odlaže izvršenje odluke.

Odluka pedagoškog veća po žalbi je konačna.
Član  36.

Kod izricanja pedagoške mere uzimaće se u obzir sledeće:
   redovnost pohađanje nastave;

   odnos prema učenicima, vaspitačima i  zaposlenima u  Domu;    odnos prema imovini Doma;

Cilj izricanja vaspitno-disciplinske mere jeste promena ponašanja
učenika, pravilan razvoj ličnosti i socijalizacija učenika.
Član  37.

Vaspitno-disciplinska mera  se izriče učeniku za školsku godinu u kojoj je učinjena povreda obaveza.

Učeniku kome je izrečena vaspitno-disciplinska mera za težu povredu obaveza –  ukor  pred  isključenje,  odnosno  isključenje  iz  Doma,  prilikom konkurisanja  u  ustanove  učeničkog  standarda  za  narednu  školsku  godinu, umanjuje se ukupan broj bodova do 5.

O izrečenim vaspitno-disciplinskim merama vodi se evidencija.

Opštim aktom Doma bliže se uređuju naročito : način i rokovi za vođenje   vaspitno-disciplinskog   postupka,   sastav   disciplinske   komisije, odnosno  komisije  za  naknadu  štete,  mandat,  način  rada  i  odlučivanja  i slučajevi izuzeća člana komisije.

 

Član  38.

Zbog zalaganja i izvršavanja zadataka i dužnosti, učenicima se dodeljuju nagrade i pohvale : knjige, školski pribor, nagradna putovanja.

 

VII

Materijalna odgovornost
Član  39.

Za inventar u učeničkim sobama  materijalno se zadužuje putem reversa vaspitač sa svojom vaspitnom grupom učenika. U slučaju oštećenja bilo kog dela inventara, materijalno odgovara vaspitač sve dok ne nađe učinioca štete. Štetu plaća učenik koji je učinio štetu ili kolektivno, svi učenici u sobi, u jednakim delovima,
ukoliko se ne otkrije lice koje je učinilo štetu.

Naknada za materijalnu štetu se određuje u visini tržišne vrednosti

oštećenog dela inventara sa uračunatim transportnim troškovima i troškovima za ugradnju novog odnosno zamenjenog dela, odnosno u visini koju odredi direktor Doma. Naknada se uplaćuje na žiro-račun Doma.

Član  40.

Za inventar sa kojim su učenici zaduženi,svaki učenik je lično odgovoran o
ispravnosti i eventualnom oštećenju. Inventar kojim je zadužen učenik, a nije se
razdužio uredno reversom, ako je oštećen ili izgubljen, naknadu plaća učenik po
tržišnoj ceni.

Član  41.

Učenici koji su počinili štetu, uplatu moraju izvršiti u roku od osam dana od dana kada je šteta počinjena, u suprotnom biće isključen iz Doma.

 

V III

Ostale odredbe
Član  42.

Učenici za svoje potrebe koriste telefonsku govornicu .
Član 43.

Oprema i inventar kuhinje se ne sme upotrebljavati za privatne potrebe, osim u
hitnim slučajevima uz odobrenje direktora Doma ili dežurnog vaspitača.
Član  44.

Naj strožije se zabranjuje radnicima,učenicima i drugim licima da iznose iz
Doma inventar i druga materijalna sredstva koja pripadaju Domu.
Član  45.

Zbog iznošenja raznih dokumenata iz Doma, kao i drugih predmeta i sredstava, potrebno je odobrenje direktora, odnosno ovlašćenog lica.

I X

Prelazne i završne odredbe
Član 46.

Inventar u učeničkim sobama (kreveti, plakari, police, stolovi, stolice i dr…) mora da bude odštampan  za svaku sobu i da trajno stoji sa unutrašnje strane vrata kako bi učenici u svakom trenutku znali sa čime su zaduženi.

Takođe izvod  iz Pravilnika o kućnom redu Doma koji se odnosi na čuvanje i održavanje inventara mora biti istaknut u sobama učenika.

 

Izvod iz Pravilnika iz stava 2 ovog člana koji se odnosi na poglavlja o

pričinjenim štetama i naknadama kao i disciplinskim merama za učenike mora biti istaknut na javnim mestima u Domu (hodnicima, stepeništima, tv sali, učeničkom klubu, trpezariji i dr…)

Član  47.

Predlog za izmene i dopune ovog Pravilnika može da podnese:

   Upravni odbor na predlog Pedagoškog veća ili direktora Doma.

 

Član  48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli.

 

Na sednici Upravnog odbora  održanoj  25.09.2015.   Pravilnik o Kućnom redu stupio na snagu .

Predsednik Upravnog odbora
Milorad Popadić