ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

0

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 51. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Сл. гласник РС 18/2010, 55/2013, 27/2018 др.закон и 10/2019) и члана 32. Статута Дома ученика средњих школа Сремска Митровица и члан 17. став 23 Закона о ученичком и студентском стандарду, Управни одбор на својој седници одржаној дана 26.09.2019. године донео је

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се права и обавезе ученика – корисника услуга Дома ( у даљем тексту: ученика), дисциплинска и материјална одговорност ученика, васпитно дисциплински поступак, васпитне и васпитно- дисциплинске мере и правна заштита ученика Дома ученика средњих школа Сремска Митровица „ (у даљем тексту: Дом ).

II ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 Права и обавезе ученика

Члан 2.

            Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о ученичком и студентском стандарду и општим актима Дома.

Сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан смештај, исхрану и васпитни рад

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово право смештај, исхрану и васпитање

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) слободу удруживања у различите групе, клубове 3

8) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

9) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање Дома према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом и општим актима Дома.

Члан 3.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Ученик има обавезу да:

1) поштује Кућни ред Дома, одлуке директора и органа Дома;

2) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних програмом Дома, прати сопствени напредак и извештава о томе васпитаче и родитеље, односно старатеље;

4) поштује личност других ученика, васпитача, стручних сарадника и осталих запослених у Дому;

5) чува од уништења јавне исправе које издаје Дом;

6) чува имовину Дома и чистоћу и естетски изглед просторија, као и имовину других организација за време посете или извођења дела програма васпитног рада;

7) у Дом долази прикладно одевен, водећи рачуна о личној уредности и хигијени;

8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Члан 4.

Одговорност родитеља

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

1) да на позив установе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

2) за повреду забране из 36, 37. и 38. Закона о ученичком и студентском стандарду, учињене од стране ученика;

3) за теже повреде обавезе ученика ;

4) да поступа одговорно и уважава препоруке надлежног лекара у вези са лечењем ученика;

5) да поштује правила установе.

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе установи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. Установа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву, ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника.

III ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 5.

            Са учеником који учини повреду обавеза из Закона о ученичком и студентском стандарду или  Правилника о правима обавезама и одговорности ученика, Дом је дужан да уз учешће родитеља, односно, старатеља ученика појача васпитни рад активностима васпитача, педагога,  посебних тимова, а када је то потребно, сарађује са школом коју ученик похађа и са одговарајућим установама социјалне заштите ради промене понашања ученика.

Циљ изрицања васпитно-дисциплинске мере јесте промена понашања ученика, правилан развој личности и социјализација ученика.

Члан 6.

Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извршења била утврђена овим Правилником, а за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о ученичком и студентском стандарду.

Члан 7.

Повреде обавезе ученика могу бити лакше и теже.

Члан 8.

Лакше повреде обавеза ученика су:

 • неблаговремено долажење у Дом;
 • непридржавање одредаба Правила понашања у Дому ( кућног реда);
 • непристојно понашање према ученицима и запосленима Дома као и према гостима Дома;
 • недолично и неодговорно понашање у Дому и домском дворишту;
 • неодазивање и ометање планираним активностима Дома;
 • немаран однос према раду, наставним средствима и имовини Дома;
 • неовлашћено послуживање туђим стварима;
 • несавесно чување књига,списа, електронских картица или података Дома;
 • оштећење зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у Дому;
 • нарушавање естетског изгледа Дома и домског дворишта;
 • непримерено одевање у Дому;
 • задржавање у ходницима за време предвиђено за обавезно учење и ноћни одмор;
 • злоупотреба лекарског оправдања и јавних исправа Дома;

7 · пушење у просторијама Дома као и у дворишту Дома;

 • увођење других лица у Дом без одобрења васпитача;
 • невођење бриге о личној хигијени, уредности, хигијени соба и заједничких просторија.

Члан 9.

Теже повреде обавеза ученика су:

 • злоупотреба права на смештај и исхрану;
 • преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје установа, односно исправи, коју издаје друга организација;
 • изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине установе или других ученика и запослених, намерно или крајњом непажњом;
 • отуђивање имовине установе, других ученика или запослених у установи;
 • држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;
 • поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивних супстанци и супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога;
 • уношење, употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у установи и долажење у установу под дејством свих наведених супстанци;
 • насилничко понашање (физичко, психичко, социјално, сексуално и електронско) или изазивање и учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или на јавном месту, којима се угрожава јавни ред и мир;
 • подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у установи (забрана дискриминације насиља и злостављања у установи, забрана оружја, експлозивних материјала, опојних дрога и алкохола у установи, забрана страначког и верског организовања и деловања у установи)
 • изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање података у евиденцији коју води установа;
 • понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно правила понашања у установи;
 • неодобрено и непријављено напуштање и одсуствовање из дома ученика.

Члан 10.

Ученик је одговоран ако је способан да схвати значај својих поступака и да тим поступцима управља.

Ученик је одговоран ако повреду учини са умишљајем или из нехата.

Ученик је учинио повреду са умишљајем ако је био свестан повреде и хтео њено извршење или када је био свестан да услед његових поступака може наступити повреда обавеза па је пристао на њено настајање.

Ученик је учинио повреду обавеза из нехата кад је био свестан да до повреде обавезе може доћи али је олако држао да неће доћи или да ће је моћи отклонити или када није био свестан могућности настанка повреде али је према околностима и својим личним својствима морао бити свестан те могућности.

Члан 11.

 За повреду обавезе ученику се може изрећи васпитно – дисциплинска мера:

 • за лакше повреде: опомена и укор;
 • за теже повреде: укор пред искључење и искључење из Дома.

За повреду обавеза у стицају може се изрећи само једна дисциплинска мера.

Члан 12.

Евиденцију дисциплинских мера води задужени васпитач Дома на основу коначних одлука о њиховом изрицању, уз пoштoвaњe нaчeлa прoписaних зaкoнoм кojим сe урeђуje зaштитa пoдaтaкa o личнoсти.

У евиденцију се уноси име и презиме ученика, датум изрицања дисциплинске мере и врста изречена мере.

 I V ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Првостепени поступак код лакше повреде обавеза

Члан 13.

Васпитна мера за лакшу повреду обавезе изриче се ученику без вођења васпитнодисциплинског поступка.

Васпитач који има сазнање о извршеној лакшој повреди обавезе ученика, обавештава директора Дома да постоји основана сумња да је ученик извршио лакшу повреду обавезе.

Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

По добијању пријаве, директор одлуком налаже групном васпитачу ученика, да изрекне одговарајућу меру ученику који је повреду учинио.

Групни васпитач изриче меру за лакшу повреду обавезе ученика у писаној форми која се заводи у деловодник васпитно дисциплинских мера. Након изречене мере васпитач је дужан да појача васпитни рад у који ће укључити родитеље, односно старатеље ученика.

Одлука васпитача о изрицању мере за лакшу повреду обавезе, доноси се у форми решења и садржи податке о ученику, меру која му се изриче, опис повреде обавеза ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности.

Одлуку потписује васпитач.

Члан 14.

            Одлука васпитача са изреченом мером доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу.

На одлуку о изрицању мере од стране васпитача, ученик, односно његов родитељ, односно старатељ има право жалбе у року од три дана од дана пријема одлуке.

По жалби на одлуку васпитача, у смислу претходног става овог члана, одлучује Педагошко веће у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

Одлука Педагошког већа по жалби је коначна.

 Првостепени поступак код теже повреде обавеза

Члан 15.

Васпитач који има сазнање о извршеној тежој повреди обавезе ученика, обавештава директора Дома да постоји основана сумња да је ученик извршио повреду обавезе.

Лице из става 1. овог члана доставља директору податке о ученику, опис повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Када постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе, установа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.

Члан 16.

 По добијању пријаве о извршеној тежој повреди обавезе ученика, директор одлуком покреће васпитно дисциплински поступак и формира васпитно дисциплинску комисију, која ће спровести поступак у првом степену.

Васпитно дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања.

Одлука садржи податке о ученику, опис повреде обавезе ученика, односно повреде забране, правну квалификацију повреде која се ученику ставља на терет, време, место и начин извршења повреде, разлоге на којима се заснива сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе.

Установа је дужна да спроведе дисциплински поступак уколико ученик напусти установу пре покретања или у току вођења поступка.

Удаљење ученика

Члан 17.

            Ученик може бити привремено удаљен из Дома:

 

 1. ако је затечен у вршењу повреде теже обавезе:
 2. ако би његово присуство онемогућавало или отежавало боравак других ученика, односно процес рада или пословања Дома;
 3. ако је против њега покренут поступак због теже повреде обавезе;

4.ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела учуњеног у вези са боравком у Дому.

Члан 18.

Решење о удаљењу доноси директор.

Против  решења из става 1 овог члана, ученик  може уложити жалбу Педагошком већу у року од 3 дана. од дана пријема решења.

Жалба не задржава извршење решења.

Члан 19.

Васпитно-дисциплински поступак води и васпитну дисциплинску меру у првом степену за теже повреде обавеза изриче дисциплинска комисија коју именује директор за сваки појединачни предмет – поступак.

Дисциплинска комисија има 3 члана (председника и два члана) коју чине васпитачи од којих је један обавезно групни васпитач ученика против кога се води дисциплински поступак.

Члан 20.

За председника или члана дисциплинске комисије не може бити именовано лице:

 • које је оштећено повредом обавезе ученика;
 • ако је са учеником, законским заступником ученика крвни сродник у правој линији до четвртог степена закључно;
 • које је са учеником против кога је покренут поступак у односу стараоца, усвојиоца или храниоца;
 • за које постоје околности које изазивају сумњу у његову непристрасност;
 • ако је у поступку сведок, вештак или законски заступник ученика;
 • педагог установе који у конкретном поступку заступа интересе ученика, у случајевима када се родитељ, односно други законски заступник ученика који је редовно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку.

Уколико је такво лице именовано за председника или члана дисциплинске комисије, а након одлуке о формирању комисије се сазна за постојање напред наведених околности, директор ће донети одлуку о изузећу тог лица из рада дисциплинске комисије и истовремено ће на његово место именовати друго лице.

Директор је дужан да у року од три дана од дана сазнања за наведене околности одлучи о изузећу члана и именује новог.

Члан 21.

Председник васпитно-дисциплинске комисије је обавезан да обавести ученика и родитеље, односно другог законског заступника о томе да је покренут васпитнодисциплински поступак против њега, као и да га обавести о времену и месту одржавања васпитно-дисциплинског поступка.

На усмену расправу ученици се могу позвати телефоном или лично, а родитељи односно старатељи и сведоци путем електронске поште или телефонским путем о чему дисциплинска комисија саставља службену белешку.

У случају да се не може ступити у контакт са родитељима, односно старатељима, установа ће позив на расправу доставити поштом, са повратницом.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор установе поставља одмах, а најкасније наредног дана педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, морају бити саслушани и дати писану изјаву.

Може се, према потреби поступка, тражити и писмено мишљење психолога, односно педагога о ученику.

Члан 22.

Расправу отвара председник дисциплинске комисије, који утврђује да ли су сва лица уредно позвана и да ли су се одазвала позиву.

Уколико ученик против кога се води поступак није дошао, а нема доказа да је уредно позван, председник комисије ће одложити расправу и одмах заказати време одржавања нове расправе.

Уколико је ученик против кога се води поступак уредно примио позив за расправу, а изостанак није оправдао, расправа ће се одржати у његовом одсуству.

Расправа пред дисциплинском комисијом почиње читањем пријаве за покретање васпитно дисциплинског поступка.

Након што је пријава о повреди обавезе прочитана, председник дисциплинске комисије позива ученика да у присуству родитеља односно другог законског заступника, да писану изјаву о наводима из пријаве и да изнесе своју одбрану.

Ученик има право да на расправи износи чињенице, предлаже доказе, поставља питања сведоцима, ставља примедбе на исказе сведока.

Сведоци дају своје писане изјаве након што је ученик изнео своју одбрану.

Сведоци се саслушавају појединачно и одвојено, по редоследу који одреди председник дисциплинске комисије.

Дисциплинска комисија може одредити суочење појединих сведока и ученика или суочење сведока међусобно.

Дисциплинска комисија може одлучити да се расправа одложи, уколико је неопходно да се употпуни извођење доказа.

Уколико дисциплинска комисија настави расправу у измењеном саставу, расправа мора почети изнова, с тим да се раније дати искази сведока могу прочитати.

Председник комисије даје и одузима реч, поставља питања, тражи објашњења и саопштава одлуке дисциплинске комисије.

Након председника дисциплинске комисије, питања могу постављати и чланови дисциплинске комисије.

Члан 23.

О вођењу васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

Записник (обавезно) садржи податке о саставу комисије, личне податке о ученику, назив и опис повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, битну садржину исказа ученика и сведока, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности и лицима која присуствују васпитно-дисциплинском поступку, дан и час када је расправа одржана и место где је одржана.

Записник потписује председник дисциплинске комисије.

Члан 24.

            По завршетку васпитно – дисциплинског поступка приступа се изрицању мере у виду решења.

Решење у писаном облику садржи увод, диспозитив (изреку), образложење, упутство о правном средству, потпис овлашћеног службеног лица и печат установе или други вид потврде о аутентичности.

Уколико дисциплинска комисија нађе да је ученик учинио повреду обавезе и да је одговоран за њено извршење, доноси решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере.

Приликом доношења решења о изрицању васпитно-дисциплинске мере, дисциплинска комисија треба да има у виду тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности.

Уколико дисциплинска комисија, након спроведеног поступка, оцени да ученик није извршио повреду обавезе доноси решење о одбијању пријаве о повреди обавезе и ослобођењу ученика од дисциплинске одговорности.

Члан 25.

Решење дисциплинске комисије са изреченом мером доставља се ученику, односно његовом родитељу, односно другом законском заступнику препорученом пошиљком са повратницом.

Члан 26.

На одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере ученик, његов родитељ, односно старатељ има право жалбе у року од три дана од дана пријема одлуке.

По жалби на одлуку дисциплинске комисије, у смислу претходног става овог члана, одлучује Педагошко веће у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

Жалба на одлуку којом је изречена васпитно – дисциплинска мера искључења из установе, одлаже извршење одлуке.

Члан 27.

            Педагошко веће ће одбацити жалбу уколико је недопуштена, неблаговремена или изјављена од стране неовлашћеног лица.

Уколико жалбу не одбаци, Педагошко веће ће узети жалбу у разматрање.

Педагошко веће ће одбити жалбу када утврди да је поступак који је претходио ожалбеном решењу правилно спроведен и да је решење правилно и на закону засновано, а жалба неоснована.

Педагошко веће ће одбити жалбу и кад нађе да је у првостепеном поступку било недостатака, али да они нису могли имати утицаја на решење.

Када Педагошко веће нађе да је првостепено решење засновано на закону, али због других разлога, а не због оних који су у решењу наведени, својим решењем ће те разлоге изложити, а жалбу одбити.

Педагошко веће ће преиначити решење, уколико су чињенице у првостепеном решењу правилно утврђене, али је погрешно примењен закон или овај правилник, па је потребно донети другачије решење.

Уколико Педагошко веће утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка, а то је било од утицаја на решење ствари или да је изрека решења нејасна или у противречности са образложењем, оно ће допунити поступак, отклонити недостатке и донети нову одлуку.

Ако Педагошко веће нађе да ће наведене недостатке првостепеног поступка брже отклонити првостепени орган, оно ће својим решењем поништити првостепено решење и предмет вратити дисциплинској комисији на поновни поступак.

Уколико Педагошко веће утврди да су у првостепеном поступку погрешно оцењени докази, да је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак у погледу чињеничног стања, да је погрешано примењен правни пропис или ако нађе да је на основу слободне оцене требало донети друкчије решење, оно ће својим решењем поништити првостепено решење и само решити предмет.

Одлука Педагошког већа по жалби је коначна.

Против коначне одлуке, ученик има право на судску заштиту у управном спору.

Члан 28.

Васпитно-дисциплинска мера се изриче ученику за школску годину у којој је учињена повреда обавезе.

Ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавеза укор пред искључење из установе, приликом конкурисања у установе ученичког стандарда за наредну школску годину, умањује се укупан број бодова за четири.

Ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавеза  искључење из установе, умањује се укупан број бодова за пет.

Члан 29.

Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

 V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 30.

Уочену штету у Дому дежурном васпитачу може пријавити свако лице.

Ученик који у установи проузрокује материјалну штету намерно или крајњом непажњом одговара за штету у складу са законом.

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе установи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Директор Дома именује комисију за накнаду штете учињене од стране ученика. Комисију за накнаду штете чине три члана и то васпитач, као председник комисије и два члана, шеф финансијске службе и домар.

Комисија за накнаду штете утврђује настале штете и одређује износ за накнаду штете према тржишној вредности ствари, околностима под којима је настала и даје мишљење о евентуалним узроцима штете.

Своје мишљење и предлоге прослеђује дисциплинској комисији.

Дисциплинска комисија утврђује да ли је штета проузрокована случајно или из неких других разлога.

Ако је штета учињена намерно или из крајње непажње дисциплинска комисија изриче адекватну дисциплинску меру уз обавезну наплату штете.

Члан 31.

Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.

Штета настала у заједничким просторијама које користе ученици, а за коју се не зна починилац, сматра се солидарном штетом па се тако и надокнађује.

Члан 32.

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу извештаја комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Дома, односно фирме којој је штета нанета.

Ако ученик, односно родитељ или старатељ, одбије да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.

Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома.

Члан 34.

Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у Дому ученика средњих школа Сремска Митровица број 425 од 01.10.2010. и Измене и допуне Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у дому ученика средњих школа у Сремској Митровици бр. 31 од 25.01.2013.

 

Председник Управног одбора

_________________________

 

Comments are closed.